april 2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

april 2018
maandag 23 april.17.00 uur.
Vanmorgen is de paal voor de fontein ,Herr Hampel, in het water van het Hoogend geslagen. Belangstelling voor deze klus was er vrijwel niet, alleen het personeel van de verschillende bedrijven. Ook heb ik niemand van de pers gezien.

Fanmorren is de paal foar de fontein, Herr Hampel, int water fan ut Hoogend slagen. Belangstelling foar disse klus was dur nauwluks, allienug de meensen fan de veskillende bedriêven die disse klus uutvoerden. Ok hef ik gjin meensen fan de pers siên.


zaterdag 21 april, 19.00 uur.
Vandaag een prachtige dag. Ik heb vanmorgen weer een wandeling gemaakt en het gaat steeds een beetje beter, wel ben ik dan vermoeid als ik thuis kom, maar blij dat het toch iedere keer wat vooruit gaat. Vanmiddag zijn we samen naar de Walrus geweest en daar hebben we gezellig zitten kletsen met kennissen uit Heeg.

Fandaach un pragt dach. Ik hef fanmorren weer un kuierke maakt en ut gaet steeds un bitsju beter, wel bin as ik dan thuus kom moêt, mar blyt dat ut tog iedere keer wat foaruut gaet. Fanmiddach binne wu tegare naar de Walrus weest en der hewwu geselluch sitten tu kletsen met kennissen uut Heeg.
donderdag 19 april, 19.30 uur.
Gistermorgen heb ik een eind gewandeld, vis de Selfhelpweg naar de Lemmerweg en daarna naar het Hoogend. In mijn tempo was dit een uurtje wandelen. Gistermiddag had ik twee dames, Imke Meester en Afke Henny op bezoek, voor het project Meesterlijk Sneekers. Imke zal mij tekenen en Afke gaat de tekst schrijven bij mijn schilderij. Het is een leuke middag geworden. Vanmorgen heb ik weer een eindje gewandeld en met Ika boodschappen gedaan. Ook vanmorgen een paar foto’s gemaakt van de voorbereidende werkzaamheden voor de fontein die binnenkort hier op het Hoogend wordt geplaatst. Vanmiddag kreeg ik bezoek van twee mensen met vragen over de waterpoort i.v.m. het komende muziekspektakel At the Watergate wat begin mei van start gaat. Later op de middag ben ik voor behandeling bij de fysio geweest.

Gistermorren hef ik un flink eint kuiert, via de Selfhelpweg naar de Lemmerweg en su weer naar ut Hoogend. In mien tempo was dit un uurke kuieren. Gistermiddach hat ik twee dames, Imke Meester en Afke Henny op besoek, foar ut projekt Meesterlijke Sneekers. Imke sal mij tekene en Afke gaet de tekst skrieven bij mien skilderij. Ut is un leuke middach wudden. Fanmorren hef ik weer un eintsju kuiert en met Ika boatskappen deen. Ok hef ik fanmorren un paar foto’s maakt fan de foarbereidende werksaamheden foar de fontein die binnenkot hyr op ut Hooged plaatst wudde sal. Fanmiddach kreeg ik besoek fan twee meensen met fragen over de waterpoort i.v.m. ut kommende musiekspektakel At the Watergate wat begin mei fan start gaet. Later oppu middach bin ik noch foar un behanneling naar de fysio weest.

dinsdag 17 april 17.00 uur.
Gisteravond waren Ika n ik uitgenodigd voor een dinertje i.v.m. het Project Meesterlijk Sneekers. Bij dit project worden bekende Sneekers geschilderd door kunstenares Imke Meester. Het was een hele gezellige avond. Vanmorgen heb ik een leuk eindje gewandeld. Eerst naar de Oppenhuizerweg naar Hans Faber en vandaar via het Sperkhem naar het Boschplein waar ik bij de spermarkt een paar boodschappen heb gedaan. Vanmiddag heb ik nog en uurtje in de zon gezeten, al gauw kwamen er wolkenvelden en ben ik naar binnen gegaan.

Gisteravend waren Ika en ik uutnoadugd foar un dinertje i.v.m. ut Project Meestrlijk Sneekers. Bij dit projekt wudde bekende Sneekers skildert deur kuênstenares Imke Meester. Ut was en hele geselluge bedoêning. Fanmorren hef ik un flink eintsju kuiert. Eerst naar de Oppenhuizerweg, naar Hans Faber en fan der via ut Sperkhem naar ut Boschplein wer ik der bij de supermerk wat boatskapkus deen hef. Fanmiddach hef ik noch un uurke buten sitten , al gauw kwammen dur wolkefelden en toen wudde ut mie te koud en bin ik weer naar binnen gaen.

zondag 15 april, 18.00 uur.
Gisteravond ben ik samen met Ika met Rolling Home mee geweest naar Stavoren voor een optreden in de Kaap. Ons koor trad hierop met het Zuidwest korps. Helaas kon ik niet mee zingen, het was voor mij niet mogelijk om op het podium te komen en ook kan ik nog niet een hele avond staan, jammer voor mij, maar genoten heb ik wel.

Gisterafend binne Ika en ik met Rolling Home met weest naar de Kaap in Staveren der moesten su optrede met ut Zuidwestkorps. Jammer genoeg kon ik nyt met singe, ik kon nyt op ut podium komme en ok kon ik nyt su lang op iên plak stil staen, jammer foar mij dus, mar genoaten hef ik wel.


vrijdag 13 april, 17.00 uur.
Ook vandaag was het een lentedag, lekker weer met de zon, vooral vanmorgen. Ik heb vanmorgen weer eens een wandeling gemaakt achter de rollator. Nar de fysiobehandeling van gister wilde ik eens proberen om een stukje verder te wandelen, en dat ging redelijk goed. Onderweg heb ik geen pauze genomen en zo kon ik toch haast een uur wandelen. Onderweg heb ik een paar foto’s gemaakt en dan sta je natuurlijk weleens eventjes stil. Het lopen is natuurlijk pijnlijk maar het viel me toch wel mee, ook mijn rikketik deed het prima geen pijn gehad. Zojuist heb ik het clubblad van ons koor opgehaald bij de drukker en ook die wandeling ging naar behoren.

Ok fandaach weer un lentedach, lekker weer en sontsju  dur bij, foaral fanmorren. Ik hef fanmorren weer kuiert mar wel agter de rollator. Na de fysio fan gister wu ik wel us prebere om un eintsju ferder te loapen, en dat gong redeluk goêt onderwech hef ik gjin pauze nomen, wel us even stilstaen om un foto te maken, mar ja, dat ken nyt andus. Ut loapen is natuurluk pienluk mar ut fiel mie tog wel met, ok mien rikketik dee ut goêt ik hef gjin pine hat. Su krek hef ik ut klubblad fan oans koar noch even op haalt bij de drukker en ok dat kuierke gong goêt.
donderdag 12 april, 18.00 uur.
Vandaag is voor mij een blije en bijzondere dag. Vandaag is het precies een jaar geleden dat ik in het ziekenhuis een hartstilstand kreeg. Het afgelopen jaar heeft voor mij een hoop betekent, er nog bij te zijn en proberen om weer conditie op te bouwen, maar vooral blijdschap dat ik nog bij Ika en de kinderen mag zijn, dat ik dit allemaal nog mag beleven. We gaan dan ook de komende tijd bezig met het herstel van vooral mijn benen, zodat ik weer volledig kan mee doen met de dagelijkse bezigheden en hobby’s.

Fandaach foar mij un blije en biesondere dach. Fandaach ist presies un jaar leden dat ik int siekenhuus un hartstilstand kreech. Ut ouwoapen jaar het foar mij un hoap betekent, dur noch bij te wesen en probere weer wat kondisie op te bouwen, mar foaral blietskap dat ik noch bij Ika en de kiendus wese mag, dat ik dit allemaal noch beleve mach. Wu gaen dan ok de kommende tied druk besug met ut weer op peil bringen, fan mien benen, sudat ik weer folledug met mien dagelukse besugheden en hobbys doênde wese ken.

dinsdag 10 april, 18.00 uur.
Gister was het de dag van de Sneeker waterpoorters. Om tien uur gistermorgen werden de oud waterpoorters ontvangen bij Radio Waterstad met koffie en gebak. Daarna volgde er een interessante rondleiding door dit radio en tv-station. Het gezelschap kreeg daarna een lunch aan geboden bij bowlingcentrum de Stolp. Om kwart voor acht in de avond werden ze weer verwacht in de nieuwe raadzaal voor de benoeming van de twee nieuwe waterpoorters, Feike Damstra en Klaas Haringa. Na de benoeming was er nog een gezellige receptie in de Walrus. Ik ben blij dat ik dit weer mocht meemaken.

Gister wast de dach fan de Sneeker waterpoorters. Om tien uur wudden de oud waterpoorters ontfangen bij radio Waterstad met koffie en gebak. Derna was der un intresante rontleiding deur dit radio en tv-stasion. Ut selskap kreech derna un lunch anboaden bij bowlingcenstum de Stolp. Om kwat foar agt inne afend wudde ut selskap weer verwagtnen in de nieuwe raadzaal foar de benoeming fan de nieuwe waterpoorters, Feike Damstra en Klaas Haringa. Na de benoeming was dur noch un geselluge resepsie bij de Walrus. Ik bin bliêt dat ik hyr weer bij wese kon.
zondag 8 april, 21.00 uur.
Vandaag een prachtige dag. Vanmorgen heb ik een wandeling gemaakt, daarna in de zon gezeten bij ons huis op het Hoogend. Vanmiddag zijn we samen met Janet naar Blauwhuis gereden, dit op uitnodiging van Francine Herrebaut. Zij had familie en vrienden uitgenodigd om samen met haar te vieren dat ze 15 jaar in Friesland woont. Zij als Belgische heeft haar hart aan Friesland verloren. Het is een leuke en gezellige dag geweest.

Fandaach un pragtdach. Fanmorren hef ik un kuierke maakt, derna foar huus in sontsju sitten. Fanmiddach waren tegare met Janet, in Blauwhuis op uutnoadiging fan Francine Herrebaut. Su hat familie en frienden uut noadugt om tegare met hur te vieren dat su 15 jaar in Friesland woant. Su is Belgische mar het hur hart an Friesland verloren. Ut is un leuke en gesellige dach weest.
zaterdag 7 april, 19.00 uur.
Gisteren had ik weinig of geen belevenissen, alleen boodschappen en een eindje gewandeld. Gistermiddag heb ik een gesprekje gehad met Annemieke Steemers over de expositie, Meesterlijk Sneekers, later hier wel meer over. Vandaag was ook een dag met mooi weer, een bezoekje aan de markt, een wandelingetje en een bezoekje aan het museum. Vanmiddag heb ik samen met Ika een terrasje gepikt en dat was het wel zo ongeveer. Ik moet wel zeggen dat het wandelen er na de eerste fysio behandeling niet beter op is geworden, tijdens het lopen heb ik veel pijn, hopelijk wordt dat de komende tijd wat beter.

Gister hat ik hast gjin nieuws, allienug wat boatskapkus deen en un eintsju kuiert. Gistermiddach hat ik noch un praetsju met Annemieke Steemers over de eksposisie Meesterlijk Snekers, later hyr over wel meer. Fandaach wast ok weer un moaie dach, hef un besoekje an de merk brogt, un kuierke maakt en un besoekje ant museum brogt. Fanmiddach hewwu Ika en ik un terraske pikt en dat wast wel su ongefeer. Ik mut sêgge dat ut kuieren na de eerste fysio behanneling er nou nyt  op foaruut gaet, tiedus ut loapen hef ik meer pine, hopeluk wut dat de kommende dachen weer wat beter.

donderdag 5 april. 19.00 uur.
Vandaag was het weer eens een koude dag, vooral vanmorgen, ook viel er zo nu en dan regen. Gewandeld heb ik vandaag niet, of het moet al zijn, heen en terug naar de supermarkt, in de regen en beide keren voor de brug wachten, en vanmiddag ben ik nog heen en terug gewandeld naar de fysiotherapeute voor mijn eerste behandeling. Deze eerste behandeling was zo nu en dan best wel pijnlijk. Na afloop van de behandeling hebben we gelijk een afspraak gemaakt voor de volgende behandelingen. Maar ik kan nu wel verklappen dat het nog een hele tijd gaat duren voor alles weer een beetje bij het oude is.

Fandaach wast weer us un kouwe dach, foaral fanmorren, ok hadden we geregeld un fyne regenbui. Kuiert hef ik fandaach nyt, of ut mut al wese fan en naar de supermerk, inne regen en beide keren foar de brûgge wagte en fanmiddach bin ik noch heen en weer loapen naar de fysiotherapeute foar mien eerste behanneling. Disse eerste behanneling was su nou en dan best wel pienluk. Na ouwloap fan de behanneling hewwu geliek un ouwspraak maakt foar de folgende behannelingen. Mar ik kan wel veklappen dat ut noch un moai skoftsju duurt foar alles weer un bitsju bij ut ouwe is.

woensdag 4 april, 17.00 uur.
Vanmorgen een eindje gewandeld, deze keer achter de rollator en in de richting van de rondweg. Bij de hoge flat aan de Lemmerweg heb ik de weg gevolgd onder de weg door en ben door de wijk oost doorgelopen naar de Pieter Sikkesstraat en vandaar weer naar het Hoogend. Het lopen ging vanmorgen goed, niet echt moe toen ik weer thuis was alleen wel pijn en stramme benen. Hopelijk lukt het morgen ook weer om zo een rondje te lopen. Vanmiddag had ik bezoek van vriend Jan, even gezellig bijkletsen.

Fanmorren weer un eintsju loapen, disse keer agter de rollator en in de rigting fan de rontwech. Bij de hoge flet bin ik onder de wech deurgaen en deur de wyk oost loapen tot an de Pieter Sikkesstraat en fan der weer naar ut Hoogend. Ut loapen gong fanmorren goêt, ik was nyt egt moêt toen ik thûs kwam wel pienlukke en stramme benen. Hopeluk lukt ut morren ok weer om sun kuierke te maken. Fanmiddach hat ik besoek fan friend Jan, even gesellug bij kletse.dinsdag 3 april,17.00 uur.
Het is mooi weer buiten, echt lenteweer. Ik kon jammer genoeg vandaag niet een wandelingetje maken want ik moest vanmorgen een vitamine B12 injectie hebben, dus rustig wachten tot en iemand van de thuiszorg kwam. Anders had ik ook niet kunnen wandelen, want gisteravond hadden we een korte stroomstoring, veroorzaakt door ons gourmet stel. Door deze storing was ook onze thermostaat ontregeld, en zelf opnieuw gaat niet, dit moet beslist door een monteur worden gedaan. Nou ja, als het morgen goed weer is dan maar weer een wandeling maken. Donderdagmiddag om halfvijf krijg ik de eerste behandeling door mijn fysiotherapeute.

Ut is moai weer buten, egt lenteweer. Ik kon jammer genoech fandaach nyt un kuierke make want ik moest fanmorren un vitamine B12 injeksie hewwu, dus rustug wagte tot de help fan de thûssorg kwam. Andus hat ik trouwus noch nyt kuiere kennen, want wu hadden gisterafend un kotte stroomstoring, dit kwam deur oans gourmetstel. Deur disse storing was oanse thermostaet ontregeld, en self weer instelle dat kan nyt, dit mut beslist deur un monteur gebeure. Nou ja, ast morren goêt weer is dan mar un rontsju lope. Donderdagmiddach om halfvijf krij ik de eerste behanneling deur mien fysiotherapeute.

maandag, Paasmaandag 2 april, 17.00 uur.
Vandaag een druiligere dag, toch zijn er alweer toeristen in de stad, merendeels boottoeristen denk ik want het vaarseizoen is weer begonnen. Wij hier op het Hoogend merken dat al gauw aan de auto’s die voor de geopende brug staan te wachten. Ik zelf heb het gister bij mijn wandelingetje ook al gemerkt want ik moest ook wee keer wachten voor de openstaande brug.

Fandaach un sutterugge dach, toch binne dur al weer aardug wat toeristen inne stad, de meesten binne dink ik, boattoeristen, want ut faarseizoen is weer begonnen. Wij hyr op ut Hoogend merke dat al gauw an de auto’s die foar de opene brûgge staen te wagten. Ik hef ut self gister bij mien kuierke ok al twee keer troffen dat ik foar de openstaende brûgge wagte moest.zondag 1 april, 1ste paasdag, 13.00 uur
Wij, Ika en Harm, wensen jullie fijne Paasdagen. Dit is geen aprilgrap, al is het vandaag wel 1 april.
Wij, Ika en Harm weense jum fijne paasdachen, dit is gjin aprilgrap al ist fandaach wel 1 april.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu