aug.2019 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud
augustus.2019.
woensdag 28 augustus, 17.00 uur.
Heb vanmorgen, met hulp van een oude wandelstok, een stadsgids in spé meegenomen op een halve stadswandeling en hem onderweg van alles vertelt over onze stad. Volgende week de andere helft, als het lukt. Ik met een wandelstok, geen porum, maar het ging toch aardig goed, nu ik dit zit te typen heb ik wel behoorlijk wat pijn in mijn heup, maar dat heb ik er graag voor over, ik ben blij dat het gelukt is.

Hef fanmorren met hulp fan un wandelstok, un beginnende stadsgids met noamen foar un halve stadskuier en onderwech fan alles veteld over oanse stad. Folgende week doên wu ast lukt dr andere helte. Ikke met un wandelstok, gjin porum nou, mar ut gomg aarduch goêt, nou ik dit ant tiepen bin hef ik flink wat pine inne heup, mar dat hef ik dur graach foar over, ik bin bliet dat ut lukt is.

vrijdag 16 augustus, 16.00 uur.
Gistermiddag heb ik samen met dochter Janet, een bezoekje gebracht aan de ICD-deskundige en de cardioloog en alles bleek prima in orde met mijn rikketik. Wel heb ik twee vervangende medicijnen gekregen waarvan eentje misschien kan helpen bij hartfalen zodat ik niet altijd zo moe ben in de middag en avond. In september moet ik dan nog naar de revalidatiearts, hopelijk ziet die dan nog een oplossing voor de pijn in mijn benen en dan ben ik voorlopig weer het heertje.

Gistermiddach bin ik tegare met dogter Janet naar de ICD-deskundige en de cardioloog weest, en der bleek dat myn rikketik prima in orde was. Wel krij ik twee andere pillen wer fan een misskien wat helpe kan bij hartfalen sudat ik nyt altyt su moêt bin smiddachs en savens. In september moet ik dan noch naar de revalidasie dokter en hopeluk ken die dan noch wat doên en de pine in myn benen, as dat lukt bin ik foarlopug weer ut heertje.

dinsdag 13 augustus, 14.00 uur.
Zo, beste mensen, de Sneekweek drukte weer achter de rug en de stad is weer van de Sneekers. Er zijn natuurlijk nog genoeg vakantiegangers in de stad die genieten van onze mooie binnenstad. Het weer is er niet beter op geworden, zaterdag heel veel wind, en vandaag al verschillende flinke regenbuien. Mijn dagelijkse wandelingen worden steeds korter door de toenemende pijn. Komende donderdag word ik weer bij de cardioloog en de ICD-deskundige verwacht, hopelijk is alles goed, ik voel mij tenminste op de pijn na, goed.

Su beste meensen, de Sneekweek drukte is weer foarbij en de stad is weer fanne Sneekers. Dur binne natuurluk noch genoech toeristen inne stad en die genyte fan oanse moaie binnestad. Ut weer is dur ok nyt beter op wudden, hadden wu saterdach heel  feul wien, fandaach bint weer dikke regenbuien. Myn dagelukse kuierkes wudde steeds kotter omdat ik steeds meer pine krij bij ut lopen. Kommende donderdach mut ik weer naar de cardioloog en de ICD-deskunduge, hopeluk is alles goêt, oppu pine na, foêl ik mie in ieder gefal goêt.

donderdag 8 augustus, 17.00 uur.
Gisteren woensdag 7 augustus was het weer hardzeildag in Sneek, vanouds de afsluiting van de Sneekweek en dan is er in de binnenstad altijd een drukbezochte braderie. Gister was het wel heel erg druk op de braderie, Ika en ik hebben ook een rondje gemaakt, voor mij erg moeilijk want het lopen gaat vaak moeilijk. Maar zo nu en dan even zitten op een terrasje, och dat is dan ook wel weer gezellig. Vanmorgen heb ik ook weer een eindje geschuifeld. Om de honderd meter even stil gestaan en als de pijn dan weer een beetje was weggetrokken dan maar weer een eindje verder en zo kom je dan toch wel weer bij je eigen voordeur terecht, maar gewoon een eindje lopen zou wel leuker zijn.

Gister woensdach 7 augustus wast weer hatsyldach in Sneek, fanouds de afsluting fanne Sneekweek en dan is dur inne binnestad altyd un druk besogte braderie. Gister wast wel heel erg druk oppu braderie, Ika en ik hewwu tegare ok un rontsju maakt, foar mij erg moeiluk en pynluk want ut lopen gaet steeds moeilukker. Mar hyr en der even op un terraske sitte, og dat is dan ok wel weer gesellug. Fanmorren hef ik ok weer un eintsju skufeld. Omme honderd meter even stil staen en as de pine dan weer un bitsju wut is dan mar weer un eintsju ferder en su kom ju tog weer bij je eigen foardeur teregt, mar weer un bitsju gewoan lope su leuker wese.Maandag 5 augustus, 17.00 uur
De maand augustus is alweer vijf dagen oud voordat ik weer een stukje schrijf en dat komt omdat ik niet meer zo goed mobiel ben en er twee dagen waren bij waren met andere privé beslommeringen. De opening van de Sneekweek heb ik wel meegemaakt, ook al weer anders dan andere jaren, deze keer alleen in de kolk aan boord van het startschip. Andere jaren zaten we altijd aan boord van de salonboot de Simmerwille, maar ja, dat heeft alles te maken met mijn pijnlijke benen en de ischias die ik er ook nog bij heb gekregen. Al met al ik ben dus beperkt in mijn bewegingen. Gister hebben we nog een rondje kermis gedaan en op een terrasje gezeten’.

De maand augustus is al weer vijf dachen oud foardat ik weer un stukje skrief en dat komt omdat ik nyt su mobiel meer bin en dur twee dachen bij waren dat ik andere persoanlukke besugheden hat. De opening fan de Sneekweek hewwu wel metmaakt disse keer inne kolk an boord fan ut startskip, dus ok al andus dan an boord fan de Simmerwille mar ja, het allemaal te maken met myn pienlukke onderdanen en de ischias die ik dur ok noch bij kregen hef. Al met al beperkt in myn bewegen. Gister hewwu un rontsju kermus deen en un terraske pikt.

Terug naar de inhoud