aug.2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

augustus 2018
vrijdag 31 augustus, 20.00 uur.
Morgen gaat het gebeuren, voor het eerst weer een stadswandeling doen, duimen.
Morren sal ut weze, foar ut eerst weer un stadkuier doên, duum mar foar mie.
dinsdag 28 augustus, 19.00 uur.
Gister ben ik naar de oogarts geweest en de uitslag is dat ik nu definitief een bril moet dragen. Nou ja, ik ben nu 79 jaar dus heb ik het nog aardig lang kunnen redden zonder bril. Gisteravond was het weer de eerste repetitieavond van Rolling Home. Het was weer erg leuk zeker als je elkaar dan een poosje niet hebt gezien. Zelf heb ik de hele avond weer staand mee gezongen, dat was wel weer wennen, ik was dan ook wel erg moe. Vanmorgen was het weer tijd voor therapie en een korte wandeling.

Gister bin ik naar de oogarts weest en de uutslag is dat ik nou egt un  bril drage mut. Nou ja, ik ben 79 jaar, dus hef ik ut tog aadug lang sonder bril redde kennen. Gisterafend was ut weer de eerster rippetisieafend fan Rolling Home. Ut was weer erg leuk en seker as ju mekaar un skoftsju nyt siên hewwu. Self hef ik de hele afend me staen te singen, dat was wel weer wennen, ik was dan ok erg moêt. Fanmorren was ut weer tied foar mien therapie en un kot kuierke.

zondag 26 augustus, 17.00 uur.
Gister kregen we over de post de uitnodiging voor de opening van de expositie en boekpresentatie van Meesterlijk Sneekers. De expositie is te zien in het Atrium 3 september tot en met 30 september en daarna van 1 oktober tot en met 3 november bij de Rabobank. Het boek is ook te koop bij Boekhandel v/d Velde. Ook stond er gister in de Leeuwarder courant een artikel over Imke Meester en Meesterlijk Sneekers.

Gister kregen wu de uutnoadiging foar de opening fan de eksposisie en boek prisentasie fan Meesterlijk Sneekers over de post. De eksposisie is tu siên in ut Atrium fan 3 september tot en met 30 september en derna  fan 1 oktober tot en met 3 november inne Rabobank. Ut boek is ok tu koop bij Boekhandel v/d Velde. Ok ston dur gister in de Liwadder krante un stuk over Imke Meester en Meesterkijk Sneekers.vrijdag 24 augustus, 17.00 uur.
Vandaag al heel ander weer dan de afgelopen dagen, de temperatuur is flink lager en toch is het buiten een lekker temperatuurtje. Vanmorgen weer een wandeling gemaakt, deze keer langs de stadsgrachten, ook weer zonder vriend rollator, hij begint het vervelend te vinden, alleen in de gang, maar ja, ik kan het ook niet helpen ik moet ook verder. Het lopen viel vanmorgen wel weer wat tegen, het was pijnlijker dan gisteren. Onderweg heb ik nog een paar foto’s gemaakt, o.a. van het groen wat overal langs en in de grachten groeit.

Fandaach wast wel even wat ander weer dan de ouwloapen dachen, de temperatuur is un stuk lager en tog ist buten noch wel un lekker tempertuurtke. Fanmorren weer un kuierke maakt, disse keer langs de stadsgragten, ok weer sonder friend de rollator, hij begint ut vefelend tu fynen allienug inne gang, mar ja, ik kant ok nyt helpe ik mut ok ferder. Ut lopen fiel mie fanmorren wel weer wat teugen, ut was pynlukker dan gister. Onderwech hef ik noch wat foto’s maakt, o.a. fan ut groên wat overal an en in de gragten groeit.

donderdag 23 augustus, 17.00 uur.
Vanmorgen eerst samen met Ika boodschappen gedaan en daarna een wndeling zonder rollator gemaakt. Verder heb ik vanmiddag, voor 16 september, een stadswandeling aangenomen, niet om te wandelen maar om mee terijden op een shutlle en onder het rijden dan het een en ander over onze stad te vertellen. Ik vind het leuk dat ik hier voor ben gevraagd.

fanmorren eerst met Ika wat boatskappen deen en derna sonder de rollator weer un kuierke maakt. ferder hef ik fanmiddach, foar 16 september, un stadskuier annoamen, nyt om tu kuieren mar om met te ryden oppu shutlle en onder ut ryden ut iên en ander over anse stad te vetellen. Ik fien ut leuk dat su mij hyrfoar fraagt hewwu.
woensdag 22 augustus, 17.00 uur.
Vandaag weer een stapje vooruit gemaakt, het is me gelukt om de trap in de waterpoort tot de helft te beklimmen en achterstevoren weer naar beneden te gaan, dus nog wel niet helemaal, maar dat kwam ik was alleen en durfde eigenlijk niet verder, maar binnenkort weer proberen. Daarna heb ik een wandeling gemaakt door Lemmerweg oost en langs de Lemmerweg weer terug en natuurlijk zonder rollator, ik hoop dat dit blijft lukken. Ben nu wel erg moe.

Fandaach weer un stapku foaruut maakt, ut is mie lukt om de trap inne waterpoort tot oppu helte op te lopen en agterste voren weer naar beneden te gaen, dus noch wel nyt helemaal naar boven mar dat kwam ok omdat ik eigeluk nyt ferder durfde, mar binnenkot weer probere. Derna hef ik un kuierke maakt deur Lemmerweg oost en langs de Lemmerwech wer naar huus en natuurluk sonder rollator, ik hoop dat dit mie lukken bliêft. Bin nou wel moêt.
dinsdag 21 augustus, 17.00 uur.
Gister geen dagboek, ik zat voor de tv en volgde Maarten v.d. Weijden in zijn krachtoer om de Elfstedentocht zwemmend te volbrengen. Jammer genoeg is dit hem niet gelukt, maar wat heeft deze man een prestatie geleverd, alle hulde voor Maarten een kanjer en dan het eindbedrag, 2,5 miljoen het is fantastisch. Over vandaag kan ik kort zijn, mijn gewone dagelijkse dingen gedaan wat boodschappen en een eindje gewandeld, deze keer zonder rollator en dat was het wel zo ongeveer.

Gister gjin dachboek, ik sat foar de tillevisie en folgde de kragttoer fan Maarten vd Weijden om de Elfstedentocht swemmend tu doên. Jammer genoech ist um nyt lukt mar wat het disse man un prestasie lefert, derom alle hulde foar disse kanjer en ut eindbedrag 2,5 miljoen dat mach dur ok wese. Over fandaach kan ik kot wese, mien gewoane dagelukse dingen, un boatskapke en un eintsju kuiert, disse keer sonder de rollator en dat wast wel su ongeveer.

zaterdag 18 augustus, 18.30 uur.
Vanmorgen startte in Leeuwarden de krachttour van Maarten vd Weijden,de Elfstedentocht zwemmend afleggen. Even over tien uur kwam hij bij de waterpoort en vandaar naar IJlst. Mee zwemmen door andere mensen was niet toegestaan in verband met blauwalg in het water. Maarten doet deze elfstedenzwemtocht om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. Voor deze man moet je wel respect hebben want dit is een geweldige prestatie als dit slaagt en volgens mij gaat het zeker slagen.

Fanmorren startte in Liwwadden de kragttour van Maarten vd Weijden, de elfstedentogt swemmend ouwlêggen. Even over tienen kwam hij bij de waterpoort en fan der naar IJlst. Met swemme deur andere swemmers was nyt toestaen, dit in verbaan met blauwalg in ut water. Maarten doêt disse kragttour om geld in te samelen foar KWF kankerberstrijding. Foar disse man mut ju wel feul respekt hewwu want dit is un gewelduge prestasie as dit slaagt, en volgus mij sal hij seker slage.


vrijdag 17 augustus, 19.30 uur.
Vandaag zijn Ika en ik samen met Jan en Klasien naar het Skutsjesilen geweest op de Sneekermeer. Deze keer een met de Simmerwille uit Joure, het is een prachtig dag geworden, ook al omdat we met de Simmerwille eerst een leuke tocht hebben gemaakt naar Sloten, hier konden we even aan wal en daarna naar de Sneekermeer. Hier hebben we mooi de laatste wedstrijd van het Skutsjesilen 2018 kunnen volgen. Grou werd tweede vandaag en in het klassement is hij als eerste geëindigd en kampioen 2018 geworden.

Fandaach binne Ika en ik tegare met Jan en Klasien naar ut skutsjesilen weest oppu Sneekermeer. Disse keer met de Simmerwille uut Joure, ut is un pragt dach wudden, ok al omdat wu met de Simmerwille eerst un leuke togt maakt hewwu naar Sloten, hyr binne wu noch even de wal op weest en derna naar de Sneekermeer. Hyr hewwu moai de laaste wedstried fan ut skutsjesilen 2018 siên. Grou wudde fandaach tweede en int klassement eerste dus kampioen skursjusiken2018.

woensdag 15 augustus, 17.00 uur.
Vanmorgen weer een eindje gewandeld langs de Boate Goate, Lemmerweg en langs de Selfhelpweg weer naar het Hoogend. Het lijkt erop dat de pleister op mijn knie de pijn wat weg neemt, het lopen ging in ieder geval een stuk beter dan vorige week.

Fanmorren weer un eintsju kuiert langs de Boate Goate, Lemmerweg en langs de Selfhelpweg weer teruch naar ut Hoogend. Ut liekt dur op dat de pleister op mien knibbel de pine wat wegnimt, ut lopen gong in ieder gefal un stuk beter dan de foruge week.
dinsdag 14 augustus, 20.00 uur.
Meesterlijk Sneekers, had ons vanmiddag uitgenodigd voor een feestelijke borrel in de tuin van Imke Meester. Hier heb ik voor het eerst mijn geschilderd evenbeeld mogen bewonderen, ik was er even heel stil van met een traan in mijn ogen, ik vond het geweldig. Het hele borrelmiddagje was reuzeleuk en ongedwongen, leuk om weer eens oude bekenden die je toch niet elke dag ziet, hier te ontmoeten. Ik kijk nu al uit naar de officiële opening in september. Natuurlijk heb ik een foto waar ik samen op sta met het schilderij, maar dat blijft nog even een verassing.

Meesterlijks Sneekers hat ons fanmiddach utnoadugt foar un feestelukke burrel inne tuun fan Imke Meester. Hyr hef ik foar ut eerst mien skilderd evenbeeld siên, ik was dur even stil fan met un traan in myn oagen, ik fon ut gewelduch. Ut hele burrelmiddachju was hatstikke leuk en ongedwongen. Leuk om weer us ouwe bekenden die ju tog nyt elke dach meer siên hyr tu treffen, ik kiek nou al uut naar de officiële opening in september. Natuurluk hef ik un foto wer ik tegare met ut skilderij opstaen, mar dat bliêft noch even un ferassing.

maandag 13 augustus,19.00 uur.
Vanmorgen naar mijn fysiotherapeute geweest en de brief die ik van de orthopeed had gekregen mee genomen. De oefeningen die ik al had zijn op advies van de orthopeed aangepast en aangevuld. Ook heb ik een brede en aangepaste pleister op mijn kunstknie gekregen, en vanavond kon ik al merken dat het allemaal wat minder pijnlijk was tijdens het lopen, hopelijk gaat het werken, ik ga tenminste wat de oefeningen betreft mijn best doen.

Fanmorren bin ik bij myn fysiotherapeute weest, ik hef un briêf fan de orthopeed kregen en die hat ik metnoamen. De oefeningen die ik al hat bin op advies fan de orthopeed anpast en anfuld. Ok hef ik un brede en anpaste pleister op myn kuenstknibbel kregen, en fanafend kon ik al merke dat ik tydus ut lopen un bitsju minder pine hat, ik hoap dat dit en de oefenigen helpen gaet, ik sal in yder gefal wat de oefeningen angaet myn best doên.

zondag 12 augustus, 20.00 uur.
Vanmiddag samen met Ika naar het Sneekweekconcert geweest aan de Looxmagracht, vorig jaar heb ik het moeten missen i.v.m. mijn gezondheid, dus vanmiddag hebben we samen dubbel genoten, het was geweldig. Vanmorgen met pijn en moeite een eindje gewandeld, maar dit moet ik maar gauw vergeten, ging pijnlijk.

Fanmiddah tegare met Ika naar ut Sneekweekkonsrt oppu Looxmagragt weest, forug jaar moest ik omdat ik siek was dit misse, dus fanmiddach hewwu tegare dubbel genoaten, ut was geweldug. fanmorren met pine en moeite un kuierke maakt, mar gauw fergete, gong pienluk.

zaterdag 11 augustus, 19.00 uur.
Vandaag een slechte dag wat het lopen aangaat, erge stijve benen en pijnlijk. Heb vanmiddag wel samen me Ika een kopje koffie gedronken in de stad, maar het lopen ging niet zo ik het graag wou. Heb een brief gekregen vanmorgen van de orthopeet voor de fysio, hierin staat welke oefeningen er gedaan moeten worden, dus maandag maar eens kijken wat het gaat worden.

Hat wat ut lopen angaet mien dach nyt fandaach, erg stiêf en pienluk. Hef fanmiddach tegare met Ika noch wel naar de stad weest en un bakje koffie dronken op ut terras, mar ut lopen gong nyt su ik ut graach wuu. Hef fanmorren un brief kregen fan de orthopeet foar de fysio, hyr staet in welke oefenigen ik doên mut, dus maandach mar us kieke wat dat wudde sal.
vrijdag 10 augustus, 20.00 uur.
Vandaag kontrakten verstuurd naar div. Shantykoren voor het optreden op 15 september. Samen met Ika tussen de buien door wat boodschappen gedaan en verder wat naar de regen zitten kijken en wat gelezen, saai hé.

Fandaach kontrakten vestuurdd naar feskillende Shantykoaren die optrede in Sneek op 15 september. Tegare met Ika wat boatskapkus deen en ferder wat naar de regen sitten tu kieken en wat lesen, saaie boêl hé.
donderdag 9 augustus, 17.00 uur.
Vanmiddag heb ik een foto laten maken van mijn kunstknie en daarna een bezoek gebracht aan de orthopeet. De knie was in orde maar ik moet een andere behandeling hebben van de fysiotherapeut, dus morge een afspraak maken met de therapeut. Ondertussen regent het lekker.

fanmiddach hef ik un foto maken laten fan mien kuenstknibbel en derna naar de orthopeet.De knibbel was in orde mar ik mut un andere behanneling hewwu bij de fysiotherapeut, dus morren mar weer un afspraak make bij de fysio therapeut. Ondertussen regent ut lekker.
maandag, dinsdag en woensdag, hardzeildag, 8 augustus, 16.00 uur.
Maandag en dinsdag heb ik geen wandelingen gemaakt, het was niet echt wandelweer, voor mij veel te warm. Maar vandaag heb ik samen met Ika een wandeling gemaakt over de markt in de binnenstad. Het was gezellig druk, je kon aan de mensen merken dat ze genoten van het veranderde weer, morgen wordt een regendag dus kunnen we dan weer eens genieten van regendruppels op ons hoofd. Zojuist nog een ritje gemaakt op de shuttle met Tjitse Bok, langzaam maar zeker begin ik me weer beter te voelen.

Maandach, dinsdach hef ik gjin kuierke maakt, ut was nyt egt kuierweer foar mij feul te warm. Mar fandaach hef ik tegare met Ika un kuier maakt over de merk inne binnestad. Ut was geselluch druk, ju konnen an de meensen merke dat su ok genoaten fan ut feranderde weer, morren wut un regendach dan kenne wu weer us genyte fan regendruppen op ju kop. Su krek hef ik noch un ritsju maakt met de shuttle met Jitse Bok, su langsamerhaan gaen ik mie steeds beter foêlen.
zondag 5 augustus, 19.00 uur.
Vanmorgen het was lekker weer, heb ik weer eens een wandelingetje zonder vriend rollator over een stille kermis en door een stille stad gemaakt. Onderweg hier en daar wat foto’s gemaakt, zo ook vanmiddag maar toen was het niet stil meer maar gezellig druk. Samen met Ika, die mij steunt tijdens het lopen hebben we een rondje kermis en stad gemaakt en lekker in de schaduw op het terras gezeten. Meer foto’s staan op mijn facebook pagina.

Fanmorren, ut was lekker weer, hef ik weer us un kuierke sonder friend rollator, over un stille kermus en deur un stille stad maakt. Onderweg hef ik her en dar wat foto’s maakt, krek as fanmiddach mar toen wast nyt meer su stil mar gesellug druk. Tegare met Ika, die steunt mie dan bij ut lopen, hewwu en rontsju kermis en stad deen en fijn int skaat op un terraske sitten. Meer fan myn foto’s staen op myn facebook bladsiede.
zaterdag 4 augustus, 20.00 uur.
Vorig jaar kwam ik op 4 augustus met rollator na een verblijf van 3 maanden in de Ielannen weer thuis. nu een jaar later mocht ik gisteravond, mee vaarend met de Simmerwille de vlootschouw weer meemaken, een voor mij prachtige en emotionele belevenis. Vanmiddag zijn we samen naar de Markstraat geweest, hier was het echte Sneekweeksfeertje met o.a. een opreden van de Heegemer Dekdweilers en onze vrienden uit Sassenheim, de Straatklinkers, mensen wij hebben samen genoten van deze middag, een heerlijke middag met vrienden en kennissen om ons heen.

Forug jaar kwam ik op 4 augustus met un rollator, na 3 maanden Ielannen weer thûs, nou un jaar later mogt ik gister tegare met Ika weer metvare oppu Simmerwille inne floatskouw, foar mij un pragtuge mar emotionele belevenis. fanmiddach binne wu tegare naar de Marktstraat weest, hyr wast un geselluch Sneekweeksfeerku met o.a. un optreden fan de Heegemer Dektweilers en oanse frienden de Straatklinkers uut Sassenheim. Meensen we hewwu tegare genoaten fan disse middach, un pragt middach met frienden en kennussen om oans hene.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu