dec.2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud
december 2018.
maandag 31 december, oudjaarsdag, 16.00 uur.

zondag 30 december,17.00 uur.
Daar ben ik dan weer even, na een prachtige middag gisteren bij het oliebollenconcert in de Zuiderkerk. Voor mij weer de eerste keer dat ik het hele optreden weer heb meegezongen. Na afloop was ik dan ook doodmoe, maar het is me gelukt, en daar word ik trots, blij en emotioneel van, dan pas merk je wat het betekent om bij zo’n hechte en elkaar steunende groep kerels hoort. Dan zie je ook tussen het publiek een paar nog zieke koorleden zitten die tegen je zeggen, als het lukt  dan sta ik er binnenkort ook weer bij te zingen. Dan de hulp die ik kreeg van verschillende koorleden en de manier waarop ik in de gaten werd gehouden, geweldig. En dan na afloop als koor de complimentjes in ontvangt nemen over het mooie optreden, je zou haast naast je schoen gaan lopen. Beste mensen voor mij was het een pracht dag, ik heb genoten. Tot slot en zeker zo belangrijk, het concert heeft het bedrag van €2019,- opgeleverd voor het goede doel Hart en Zeil, en de Zilveren Kerstbal was dit jaar voor Douwe Visser, de oud schipper van de Sneeker Pan.

Der bin ik dan weer even, na un pragt middach gister bij ut oliebollekonsert inne Suderkerk. Foar mij weer de eerste keer dat ik ut hele optreden weer singent met deen hef. Na ouwloap was ik bek ouw, mar ut is mie tog mar wer lukt, en der bin trots, blij en emosjneel fan, dan pas merk wat ut is om bij sun hegte en elkaar steunende groep kerels hoare.Dan siên ju tussen ut publiek un paar sieke koarleden sitten, die dan sêgge binnenkot stean ik dur ok weer bij te singen. Dan de hulp die ju krije fan veskillende koarleden en hoe skerp su je inne gaten houwe, geweldug is dat. En dan mach je na ouwloap as koar de komplimentsjus fan ut publiek in ontfangst nimme over ut moaie optreden, man ju suden hast naest ju skoenen loapen gaen, beste meensen foar mij wast un pragt dach. Tot slot en seker su belangriek, ut konsert het ut bedrag fn € 2019 opbrogt foar ut goeie doel Hart en Zeil, en de Zilveren Kerstbal gong naar Douwe Visser de oud skipper fan de Sneeker Panne.


woensdag 26 december, 2 de Kerstdag, 18.00 uur.
Nu ik dit zit te typen zijn de Kerstdagen al haast weer voorbij, en is het morgen weer een gewone doordeweekse dag. We hebben samen mooie en rustige dagen gehad, eerste kerstdag hadden we de verjaardag van onze jongste kleinzoon, alweer twintig jaar geworden. Vanmorgen hebben we samen een wandelingetje gemaakt en even op de Leeuwarderkade een bezoekje gebracht aan onze jongste dochter Janet en Kes. De komende dagen ga ik me voorbereiden op het Oliebollenconcert, aanstaande zaterdag in de Zuiderkerk, hopelijk komen er veel mensen want de opbrengst is voor een goed doel, en dit goede doel spreekt mij wel aan, het is voor kinderen met een hartprobleem, en ik ben dan wel geen kind meer het probleem is mij meer dan bekend.

Nou ik dit sit te tijpen binne de Kestdachen al hast weer foarbij, en ist morren weer un gewoane deurdeweekse dach. Wu hewwu tegare moaie en rustuge dachen hat, eerste kestdach hadden wu un jaardach oanse jongste kleinseun wudde 20 jaar alweer. Fanmorren hewwu tegare un kuierke maakt en even un kot besoekje brogt an oans jongste dogter Janet en Kes oppu Leeuwarderkade. De kommende dachen sal ik mie wat foarbereide op ut oliebollekonsert , anstaende saterdach inne Suderkerk, hopeluk komme dur un hoop meensen op ouw wat de opbringst is foar un goêt doêl, wat mij wel anspreekt, ut is foar kiendus met hartproblemen, nou bin ik gjin kien meer mar ut probleem is mij meer dan bekend.zaterdag 22 december, 17.00 uur.

dinsdag 18 december, 20.00 uur.
Gisteravond hebben we met Rolling Home een leuk optreden verzorgd in de Parkflat in de Stadsfenne. De bewoners die zichtbaar zaten te genieten, en met sommige liedjes flink meezongen hebben dan ook samen met ons een hele leuke avond gehad. Voor de pauze zat de sfeer er al goed in en na de pauze toen er door ons een paar oude liedjes werd gezongen toen genoten ze dubbel en dwars. Zelf heb ik ook genoten, ik heb namelijk zowel voor, als na de pauze, mee gezongen, erg moe was ik wel maar het ging goed, al heb ik gistermiddag wel een vervelend bericht gekregen, de pijn aan mijn benen is blijvend, misschien kan het nog een ietsje opknappen maar veel zal het niet worden. Daarom maar gaan genieten van die dingen die ik nog wel kan. Waar ik wel een beetje bang voor ben is, dat ik mijn contacten wat kwijt raak maar ja dat niet anders, we zien het nieuwe jaar in ieder geval vol goede moed, tegemoet.

Gisterafend hewwu met Rolling Home un leuk optreden vesorgd inne Parkflet inne Stadsfenne. De bewoaners die sigtbaar satten tu geniêten, en met sommuge feskus flink metsongen , hewwu dan ok tegare met oans un hele leuke afend hat. Foar de pauze sat de sfeer dur al goêt in en na de pauze toen wu wat ouwe feskus songen toen genoâten su helemaal. Self hef ik ok genoaten, ik hef nameluk suwel foar as na de pauze metzongen, erg moêt was ik wel, mar ut gong goêt, al hef ik gistermiddach tog wel een ferfelend berigt hoart, de pine in mien benen is bliêvend, misskien kant noch un bitsju opknappe, mar feul sal ut nyt wese. Derom mar geniete van wat ik noch wel kan. Wer ik wel un bitsju bang foar bin is dat ik su mien kontakten wat kwiet rake sal, mar ja, dat is nyt andus, wu siên in ieder gefal ut nieuwe jaar fol goeie moêd, tegumoêt.
zondag 16 december, 18.00 uur.
Het is alweer een week geleden dat ik voor het laatst iets op mijn dagboek heb geschreven. Maar de afgelopen week heb ik ook eigenlijk weinig gedaan en nog minder beleeft. Ik voel me goed, heb zo nu en dan een wandeling gemaakt en verder eigenlijk maar wat geluierd, het wil gewoon niet, de interesse in mijn bezigheden is niet optimaal geweest en is er nu ook eigenlijk nog niet. Hopelijk komt daar de komende dagen wel weer wat verandering in.

Alweer un week leden dat ik un stukje op ien dachboek setten hef, mar de ouwloapen week hef ik ok eigeluk niks deen en noch minder beleeft. Ik foêl mie goêt, hef su nou en dan un kuierke maakt en ferder eigeluk mar wat omhongen, ut wil gewoan nyt, de intresse in myn besugheden is wat fut, en is dur eigeluk nou ok noch nyt. Hopeluk kom der de kommende dachen weer us wat ferandering in.

zondag 9 december,18.00 uur.
Gistermorgen was ik bij de kerstmarkt in de St. Martinuskerk aan de Singel, een hele mooie en gezellige markt met mooie kerstspulletjes die daar te koop werden aangeboden. Gistermiddag ben ik de hele middag met het clubblad van Rolling Home bezig geweest en het kant en klaar gemaakt om gedrukt te worden. Vanmorgen heb ik een wandelingetje gemaakt door de binnenstad en ben een kijkje gaan nemen bij de bedrijvigheid op de Marktstraat, Grootzand en de Scharnestraat hier werden allemaal kramen opgesteld voor de kerstmarkt van vanmiddag, alles in de sfeer van Charles Dickens. Vanmiddag zijn we samen nog even wezen kijken, het was er weer een gezellig sfeertje.

Gistermorren was ik bij de kerstmerk inne St. Martinuskerk an de Singel, un moaie en geselluge merk met moaie kerstspultsjus die der tu koop waren. Gistermiddach bin ik de hele middach doênde weest met ut clupblad fan Rolling Home, dit hef ik kant en klaar maakt foar de drukker. Fanmorren hef ik un kuierke maakt deur de binnestad en hef even keken bij de bedrievugheit oppe Marktstraat, ut Grootzand en de Scharnestraat, hyr wudden de kraamkus opsteld foar de kerstmerk in Charles Dickenstijl foar fanmiddach. Fanmiddach hewwu Ika en ik dur weest om tu kieken hoe gesellug ut der weer was, en ut was gesellug.

woensdag 5 december, 17.00 uur.
Als ik naar buiten kijk en zie dat het regent dan heb ik het vanmorgen tijdens mijn wandelingetje nog goed getroffen, het was wel waterkoud maar in ieder geval, droog. Heb weer een wandeling gemaakt van ongeveer een uur en ondertussen zo links en rechts wat foto’s gemaakt van alles wat me zo op viel. De komende dagen zal ik zo nu en dan weer achter de computer te vinden zijn want het decembernummer van het clubblad van Rolling Home moet weer gemaakt worden, het laatste blaadje van dit jaar alweer.

As ik su naar buten kiek en siên dat ut regent dan hef ik ut fanmorren noch troffen bij myn kuierke. Ut was wel waterkoud mar in ieder gefal droog. Myn kuierke was dur weer iênstju fan ongefeer un uurke, en su links en regs hef ik wat fotootsjus maakt wat mie su al opviel. De kommende dachen sit ik weer geregeld agter de kompjoeter want ut decembernummer fan ut klupblad fan Rolling Home mut weer maakt wudde, ut laaste bladsju fan dit jaar alweer.

dinsdag 4 december, 17.00 uur.
Vandaag, het was goed weer, heb ik eerst wat boodschappen gedaan en daarna ben ik naar de Leeuwarderkade waar onze dochter woont gewandeld. Hier heb ik een kopje koffiegedronken en ben toen weer naar het Hoogend gelopen. Toen ik thuiskwam was ik best wel moe, en had pijnlijke benen. Ondertussen ben ik ook begonnen om een website in WordPress te maken, maar dit kost wel de nodige studie, ik krijg hierbij hulp van onze schoonzoon Kes.

Fanddaach, ut was goêt weer, hef ik eerst wat boatskapkus deen, en derna bin ik naar de Leeuwarderkade kuiert wer oanse dogter woant. Hyr hef ik un kopku koffie dronken en bin toen weer naar ut Hoogend lopen. Toen ik weer thûs was, was ik best wel moêt en hat sere benen. Ondertussen bin ik ok begonnen om un websiede te maken in WordPress mar dat is noch best wel pittug, mar ik krij hulp fan oanse skoanseun Kes,

maandag 3 dec.17.oo uur.
Vandaag een rustig dagje, vanmorgen moest er bij mij weer bloed worden geprikt, dus kon ik niet wandelen, dat heb ik vanmiddag maar even gedaan. Verder ben ik wat zitten prutsen achter de computer, ik wil namelijk mijn website straks gaan maken in WordPress en dat is eerst een hele uitzoekerij als je anders gewend bent. Maar vanavond eerst maar weer zingen bij Rolling Home.

Fandaach un rusug dachju, fanmorren moest dur bij mij bloêt prikt wudde, dus gjin kuierke, dat hef ik derom fanmiddach mar even deen. Ferders hef ik wat agter de kompjoeter sitten te prutsen, ik wil nameluk mien websiede straks in WordPress make en dat is eerst un hele utzoekerij as ju ut anders went binne. Mar fanafend eerst mar weer even singe bij Rolling Home.
Terug naar de inhoud