Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

December 2017
zaterdag 23 december,16.00 uur.
Ben niet erg aktief op mijn dagboek want nog steeds ben ik lichamelijk niet in orde, de fut is er door verschillende klachten een beetje uit. Toch willen we jullie allen fijne feestdagen en een gezond 2018 toewensen.

Bin nyt su aktief op mien dachboek want ik bin noch steeds nyt egt gesond, de fut is dur wat uut. Tog wille wu jum fijne feestdachen en un gesont 2018 toeweense.


zaterdag 16 december, 17.00 uur.
De hele week weer moe en futloos in huis gezeten. Dinsdag morgen is de katheder verwijderd en dinsdagavond alweer herplaatst. Woensdagmiddag de hele middag naar de neuroloog en nu wachten op een oproep van de euroloog. Vanmiddag voelde ik me wat beter en hebben Ika en ik een bezoekje aan de Scharnestraat gebracht die weer helemaal in een Charles Dickensstraatje was omgetoverd, jammer dat het weer niet echt meewerkte, maar het was er een gezellige bedoening.

De hele week weer hatstikke moêt en futloas inne huus sitten. Dinsdachmorren is de katheder fut haalt en dinsdachafend weer terugsetten. Woensdachmiddach de hele middach naar de neuroloog en nou wagte op un oproep fan de euroloog. Fanmiddach foêlde ik mie wat beter en toen binne Ika en ik naar ut Skarnestraatsju kuiert, dit straatsju was weer helemaal in un Charles Dickensstraatsju omtoverd, jammer dat ut weer nyt su metwerkte, mar ut was der un geselluge bedoening.
maandag 11 december,17.00 uur.

Ben de afgelopen dag niet echt fit geweest. zateravond waren we nog in het ziekenhuis, waar ik na een urineonderzoek een tijdelijke catheder heb gekregen. ik voel me dan ook nier happy, ben erg moe en futloos. Morgen misschien wel weer wat beter, wie weet.
Bin de ouwlopen dachen nyt fit weest. Saterdachafend waren we noch int siekenhuus, wer ik na un urineonderzoek un tiedelukke catheder kregen hef. Ik foêl mie dan ok nyt heppy, bin erg moêt en futloas. Morren miskien wel weer wat beter, wie weet.
vrijdag 8 december,17.00 uur.
Vanmorgen kreeg ik de uitslag van mijn bloedonderzoek, die was niet verontrustend. Heb gelijk toen met onze huisdokter afgesproken, voor een behandeling van mijn darmen, heb al een poos last van mijn ontlasting. Vanmiddag kwamen er gelijk al twee dames van de thuiszorg en heb ik een klysma behandeling gehad, en gelijk voel ik me al een stuk beter, hopelijk blijft dat zo. Veel meer nieuws heb ik ook al niet, dus maar eens kijken hoe de dag van morgen verloopt.

Fanmorren kreeg ik de uutslach mien bloed onderzoek, die was nyt verontrustend. Heb toen geliek met oanse huusarts ouwsproken foar un behanneling fan mien darmen, ik hef al un skoft last met mien ontlasting. Fanmiddach waren der geliek al twee dames fan de thuiszorg en hef ik un klysma behanneling hat, en dat foêld geliek al un stuk beter, hopeluk bliêft dat su. Feul meer nieuws hef ik eigeluk ok nyt, dus mar us kieke wat de dach fan morren bringt.

donderdag 7 december,16.30 uur.
Voel me vandaag weer niet goed, ik zal blij zijn als er iets uit het bloedonderzoek komt, hopelijk krijg ik hierover morgen bericht. Was het vanmorgen nog droog weer, nu op dit moment regent het en waait het hard en de temperatuur is laag, geen weer om buiten te zijn. Zelf ben ik vandaag begonnen met het decembernummer van het clubblad Effe Luistere van Rolling Home. Heb al wat kopij binnen dus kan ik alvast starten met volgorde en inhoud.

Foêl mie fandaach weer nyt goêt, ik sal blied wese as dur wat uut ut bloêdondersoek komt, hopeluk krij ik hyr moren berigt over. Wast fanmorren noch droog weer, nou op dit moment spoêlt ut fan de regen en waait ut hat, ok is de temperatuur laag, gjin weer om buten te wesen. Self bin ik fandaach met ut decembernummer fan ut klubblad fan Rolling Home begonnen, ik hef al wat kopij binnen dus ken ik alvast startte met de folgorde fan de inhoud.

woensdag 6 december,18.00 uur.
Vandaag voel ik me een heel klein beetje beter dan gister, vanmorgen hebben ze me twee buisjes bloed afgetapt en nu maar weer afwachten wat er uit dit onderzoek komt. Ben vanmorgen voorlopig gestopt met een pil uit mijn verzameling en in de loop van de middag ging ik het merken, een vervelend gevoel van buikpijn maar even afwachten hoe ik me ga voelen na een paar dagen. Vanmiddag kwam de verlichtingscommissie op het Hoogend om daar ook dit jaar weer de hijgende herten te plaatsen, mannen bedankt.

Fandaach foël ik mie un heel klein bitsje beter as gister, fanmorren hewwu su mie twee buuskus bloët ouwtapt en nou mar weer afwagte wat dur uut dit ondersoek komt. Bin fanmorren foarloapug stopt met een pil uut mien vesameling en inne loop fannu middach kon ik ut foële, un ferfelend gefoël fan pine buuk, mar us afwagte hoe dit over un paar dachen is. Fanmiddach kwam de veligtingskommissie op ut Hoogend om der de hijgende herten weer tu plaatsen, mannen bedankt.dinsdag 5 december, 17 uur.
Normaal op 5 december zit je vol spanning, zou ik ook wat van Sinterklaas krijgen. Ook ik zat vol spanning te wachten, maar niet op Sinterklaas, maar op onze huisarts, want nog steeds heb ik het koud en nog steeds pijnlijke benen. Daarbij komt dat ik zo moe ben en vaak erg slaperig ben. Morgen wordt mij bloed afgetapt en gaan ze dit onderzoeken, heb ik misschien bloedarmoede of een vervelende griep onder de leden, dokter wil zo snel mogelijk weten, en ik zelf natuurlijk ook, wat er aan de hand is, dus de komende dagen heel weinig nieuws denk ik.

Normaal sitte ju op 5 december in spanning te wagten of ju ook wat fan sinterklaas krije salle. Ok ik sat vol spanning te wagten, mar nyt op sinterklaas mar op oanse huusdokter, want noch steeds bin ik koud en hef ik pienlukke benen. Derbij komt dat ik faak slapurug en moêt bin. Morgen wut dur bloêt ouwtapt en dat salle su ondersoeke, hef ik misskien bloedarmoede of un vevelene griep onder de leden, dokter en ik self ok, wulle su gauw mogeluk wete war dur anne haan is, dus de kommende dachen weinug nieuws dink ik.

zondag 3 december, 17.00 uur.
Ging het de laatste dagen zo goed met mij, alleen veel pijn in mijn benen, maar vandaag was het helemaal mis, koud, hoofdpijn veel pijn in mijn benen en als laatste heel erg misselijk. Gelukkig knapte ik na een uurtje slaap weer wat op maar het is nog lang niet zoals ik me de laatste dagen heb gevoeld. Dus vandaag geen foto’s en geen wandelingetje.

Gong ut de laaste dachen su goêt met mij, allienug feul pine in mien benen, mar fandaach wast kompleet mis, koud, pine in mien hoofd met feul pine in mien benen en as laaste heel erg misseluk. Gelukkug knapte ik na un uurke slapen weer wat op, mar ut is noch lang nyt su as de laaste dachen foêlt hef. Dus fandaach gjin foto’s en gjin kuierke.

zaterdag 2 december, 19.00 uur.
Vandaag een donkere koude dag met vanmiddag regen. Vanmorgen weer de normale zaterdagse boodschappen op de markt. Vanmiddag hebben Ika en ik een gezellige middag gehad met onze kleindochter Isa en haar vriend Edwin. Onze kleindochter belde vanmiddag op en vertelde dat ze samen even langs wilden komen, Ika stond op het punt om wat boodschappen te doen en toen zijn ze met hun drietjes naar de binnenstad gegaan en daarna naar de Walrus. Zelf heb ik me even later bij de Walrus bij hun gevoegd. Hier hebben we met zijn viertjes een gezellig uurtje zitten kletsen.

Fandaach un donkere en kouwe dach met fanmiddach regen. Fanmorren weer de gewoane saterdachse boatskappen oppu merk. Fanmiddach hewwu Ika en Ik un gesellug middachju hat met oanse kleindogter Isa met hur friend Edwin. Oanse kleindogter belde fanmiddach dat su tegare even langs komme wuden. Ika ston juust op ut punt om un paar boatskapkus te doên en toen binne su met sien drietjus naar de binnestad gaen en derna naar de Walrus. Self bin ik der even later ok naar toe gaên en der hewwu gesellug un uurke sitten te kletsen.

vrijdag 1 december, 17.00 uur.
Prachtig mooi weer vanmorgen, dus tijd voor een wandeling, ik heb ondanks stramme knieën en flink wat pijn een wandeling van een uur gemaakt, en dat is nu nog goed te merken wanneer ik uit de stoel wil opstaan. Ik heb genoten van het mooie weer en de wandeling en natuurlijk onderweg een paar foto’s gemaakt en met een paar mensen een praatje gemaakt. Vanmiddag heb ik het maar wat kalmpjes aangedaan. Ben een paar weken al een beetje bezig om mijn website wat aan te passen, de teksten over mijn hobby’s klopten niet meer, de fotobladzijden wilde ik wat vernieuwen en graag wilde ik een beetje de Sneeker kleuren gebruiken. De pagina verhalen is nog in bewerking, al die gegevens moet ik nog bij elkaar zoeken maar dat komt de komende weken. Zelf vind ik de site wel geslaagd en ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden.

Pragtug moai weer fanmorren, dus tied foar un kuierke, ik hef ondanks mien stramme knibbels en flink wat pine un kuier fan un uur maakt, en dat is nou wel te merken, wanneer ik uut de stoêl komme mut. Ik hef genoaten fan ut moaie weer en de kuier, natuurluk hef ik ok noch un paar foto’s maakt en un praetsju met un paar meensen hat. Fanmiddach hef ik ut mar wat kalm an deen. Bin al un paar weken doênde weest om mien websiede wat an te passen, de teksten over mien hobby,s klopten nyt meer, de fotobladsieden wu ik wat vernieuwe, en graach wu ik de Sneeker kleuren wat bruke. De bladsiede verhalen mut ik noch anpasse mar die gegewus mut ik noch opsoeke. Self fien ik um wel knap leuk en ik hoop dat jum um ok leuk fiene.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu