februari 2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

februari 2018
dinsdag 27 februari,19.00 uur.
Vandaag voor het eerst weer sinds lange tijd met Ika boodschappen gedaan op het Boschplein. Het moest wel tussen de plasbeurten door, maar ik vond het heerlijk om weer eens een eindje te lopen. Wel heb ik voor de zekerheid wel mijn rollator, meegenomen, je weet het maar nooit, maar het ging goed. Wel ben ik nu moe, je zult wel denken, moe van zo’n kort stukje, maar ja, sinds 21 januari heb ik nog geen wandelingetje gemaakt. Ook zit er altijd nog een hematoom in mijn linker lies di me de nodige pijn bij het lopen bezorgd. Maar goed dit is het eerste begin van hopelijk mijn herstel.

Fandaach foar ut eerst weer sins un moai skoftsju met Ika boarskapkus deen op ut Boschplein. Ut moest wel tussen twee plasbeurten deur, mar ik fon ut skitterend om weer us un eintsju te loapen. Wel hef ik foar de sekerhiet mien rollator metnomen, je wete mar noait, mar ut gong allemaal goêt. Ik bin nou moêt, jum salle wel dinke, moêt fan sun skieteintsju, mar ja, sins 21 januwarie hef ik gjin kuierke meer maakt. Ok sit die verrekt hamatoom in mien linker lies mie noch altied tu plagen en derom hef ik noch altied pine bij ut lopen. Mar goêtt dit ist eerste begin fan hopeluk mien herstel.

maandag 26 februari, 17.00 uur.
Zo daar ben ik weer eens met een berichtje. Het is nog steeds koud maar mooi winterweer, en met mij gaat het steeds beter. Zo goed zelfs dat ik vanmorgen met een buurman samen naar onze privé kapper ben geweest, dus voor het eerst even buiten al was het maar een klein stukje. Op de terugweg zijn we nog langs het ziekenhuis gereden, hier moest ik bloedprikken, ook het lopen ging wat beter, wel behoorlijk pijnlijk maar toch. Ik wil proberen om deze week naar de fysio te gaan, hopelijk gaat dat ook lukken, ik merk in ieder geval behoorlijk vooruitgang en daar ben ik reuzeblij mee.

Su der bin ik weer us met un berigju. Ut is noch steeds koud mar moai winterweer, en met mij gaet ut ok steeds beter. Su goêt selfs dat ik fanmorren met un buurman inne auto naar oanse privé kapper weest bi, dus foar ut eerst weer us buten al wast mar un klein stukje. Oppu weromreis binne wu bij ut siekenhuus langs weest, ik moest even bloêtprikke, ok ut lopen gong beter al wast wel behoarluk pynluk, mar tog. Ik wil prebere disse week naar de fysio te gaen, ik hoop dat, dat ok lukt, ik merk ien yder gefal dat du flink foaruutgang is en der bin ik strontblyt met.

zondag 18 februari, 17.00 uur.
Wat is het toch prachtig mooi weer, ik zie allemaal mensen voorbijwandelen en genieten van het zonnetje. Ik gun ze het van harte en ik wou dat ik ook zo weer eens een half uurtje kon wandelen, maar jammer genoeg gaat dat nog niet, al knap ik elke dag een beetje op. De enigste hinderpaal is nog, dat ik telkens moet plassen en dat kan niet op commando, het komt iedere keer onverwachts. Maar goed het gaat beter en ik hoef geen anti biotica meer te slikken en vrijdag ben ik weer begonnen met een van mijn beide bloedverdunners. Morgen komt de trombosedienst bloedprikken en dan weten ze weer hoe mijn bloedwaarden zijn en vrijdag mag ik dan de andere soort bloedverdunners weer innemen, dus wie weet kan ik misschien deze week een wandelingetje maken.

Wat ist skitterend moai weer, ik siên allemaal meensen foarbij kuieren en genyte fant sontsju. Ik gun su ut fan harte en ik wu ok wel weer us un kot kuierke make, mar jammer genoech sit dat dur noch nyt in, al knap ik elke dach weer wat op. Ut ynugste wat mie noch teugen houd is dat ik noch tu faak plasse mut en dat kan nyt op kommando, ut komt elke keer onferwachs. Mar goêr, ut gaet beter, ik hoef gjin anti biotika meer te slikken en frijdach bin ik ok weer begonnen met iên fan mien bloedvedunners. Morren komme su fan de trombosediênst om bloêt tu prikken en dan wete wu hoe mien waarden binne en freidach mach ik weer met de andere bloêtvedunners startte, dus wie weet kan ik miskien int laast fan disse week ok weer us un kuierke make.

maandag 12 februari, 17.00 uur.
Het gaat met mijn gezondheid na de prostaatoperatie langzaam maar zeker vooruit, ik hoop dat ik de komende dagen tussen het extra plassen weer eens even een wandelingetje kan maken. Dan las ik vanmorgen dat onze vriend Ben v/d Knaap geridderd is door de commissaris van de Koning Arno Brok, vriend van harte gefeliciteerd met deze onderscheiding. Hierbij plaats ik een foto, deze heb ik geleend van de site van Henk van de veer, ik weet helaas niet wie de maker is, anders zou ik de bron vermeld hebben, maar bij deze de vermelding.

Ut gaet met mien gesondhyd na de prostaatoperarie langzaam mar seker foaruut, ik hoop dat ik de kommende dachen tussen ut ekstra plassen deur weer us un kuierke make ken. Dan las ik fanmorren dat oanse friend Ben v/d Knaap riddert is deur de kommissaris fan de Koaing Arno Brok. Friend filisiteert met disse onderskeiding. Ik plaats hyrbij ok un foto die ik liênt hef fan Henk v/d/Veer sien blog, ik weet jammer genoech nyt  wie de foto maakt het, ik hat graach bronvermelding deen, derom disse vermelding.

zaterdag 10 februari,17.00 uur.
Vandaag carnaval in Sneek, de vrijwilligers van het Fries Scheepvaart Museum krijgen de Aggemabokaal, gefeliciteerd vrijwilligers. Vanmiddag heb ik de optocht gevolgd vanuit onze dakkapel, en van daaruit heb ik wat foto’s gemaakt. Helaas kan ik er op straat nog niet bij zijn, maar er komen vast betere tijden. Ook bij het vieren van de verjaardagen van twee van onze kleinkinderen vandaag, schitter ik door aanwezigheid.

Fandaach carnaval in Sneek, de frijwillugers vant Fries Scheepvaart Museum kregen fanmorren de Aggemabokaal. Gefelisiteerd beste frijwillugers. Fanmiddach hef ik de optogt folgt fanuut oanse dakkapel, en fan deruut ok wat foto’s maakt fan de optogt. Jammer genoech ken ik dur oppu straat noch nyt bij wese, mar dur komme fast betere tyden. Ok de jaardach fiere fan twee fan oanse kleinkiendus mut ik even foarbij gaen late.vrijdag 9 februari. 17.30 uur.
Vandaag op advies van onze huisarts naar het ziekenhuis geweest i.v.m. nog flink wat bloed in de urine, maar alles zag er goed uit. Alleen moet ik als ik bloed plas gaan rusten, ik doe al niet anders dus dat gaat vast lukken. Vandaag ben ik met oude vakantiefoto’s van Oerol bezig geweest om deze te selecteren en bij te werken.

Fandaach op advies fan oanse huusarts naar ut siekenhuus weest i.v.m. noch flink wat bloêt in myn urine, mar alles sag dur goêt uut. Allienug mut ik as dur bij ut plassen bloêt met komt rust nimme, nou doên ik niks anders, dus dat sal wel lukke. Fandaach bin ik met ouwe foto’s fan oanse Oerolfakaansies besug weest om disse te silekteren en te verbeteren.

maandag 5 februari, 16.00 uur.
Vrijdag heb ik nog wat geschreven over de tegenslag die ik afgelopen week heb gehad, maar in het weekend ben ik langzamerhand gaan opknappen, ik ben er nog lang niet maar met het plassen gaat het ook eindelijk wat beter. Eigenlijk hoop ik in het laatst van deze week weer eens een paar stappen buiten de deur te doen, wie weet het is nog niet zo ver, langzaam maar zeker gaat het toch  de goede kant weer op.

Frijdach hef ik noch wat skreven over de teugenslach die ik de ouwlopen week hat hef, mar int wiekend knapte ut tog al wat op. Ik bin dur noch lang nyt mar met ut plassen gaet ut nou ok eindeluk un bitsje beter. Eigeluk hoop ik int laast fan de week weer us un paar stapkus buten de deur te doên, wie weet, ut is noch nyt su fer, mar langsaam mar seker gaet ut tog de goeie kant weer op.

vrijdag 2 februari, 16.30 uur.
Gister was ik blij dat ik weer thuis ben en dat ben ik nog steeds, maar gisteravond kreeg ik toch een tegenslag om te verwerken. Omstreeks halfelf, was net van plan om naar bed te gaan kon ik ineens niet meer plassen, even later nog eens geprobeerd maar mooi niks. Ik wilde ook zo niet gaan slapen, dus de dokterswacht gebeld, het was ondertussen haast 12 uur. Er werd me een dokter toegezegd, dus ik naar beneden en even het buitenlicht aangedaan, gelijk naar de wc, toch maar even proberen, en jawel een explosie van plas. Dokter maar afgebeld want het allemaal weer goed. Maar nee, na een half uurtje weer mis, maar om een lang verhaal kort te maken, dokter is weer geweest heeft een katheder aangebracht en onze huisdokter heeft die katheder vanmiddag weer verwijderd en tot nu toe lijkt het nu goed te gaan.

Gister was ik bliêt dat ik weer thûs was, en dat bin ik noch steeds, mar gisterafend kreech ik tog un teugenslag te verwerken. Su teugen half elf, was krek fan plan om op bêd te gaen, kon ik inienen nyt meer plasse. Even later noch us probeerd mar moai niks. Su wu ik de nagt nyt in, dus de dokterwagt belle, ondertussen wast al hast 12 uur. Dur wudde seit dat dur un dokter komme su, dus ikke naar beneden om ut butenligt an te doên, geliek noch us even naar de wc, en jawel ut lukte en ware plasesklosie, derom dokter mar weer afbeld, want ut leek weer goêt. Nyt dus, na un halfuurke wast weer mis, mar om un lang vehaal kot tu houwen, dokter is weer weest, het un katheder plaatst en oanse huusdokter het die katheder dur fanmiddach weer uuthaald en tot nou toe liekt ut goêt te gaen.

donderdag 1 februari,19.00 uur.
Mijn eerste dag weer thuis bij Ika op het Hoogend, een heerlijk gevoel. Niet meer in het ziekenhuis en hopelijk blijft dat ook zo, om er een keertje heen te gaan voor controle of bij iemand op bezoek, prima, maar ik hoop dat er voor mij nu weer een normaal leven is uitgestippeld. Veel bijzonders heb ik vandaag niet gedaan, je moet veel water drinken en daardoor geregeld plassen, maar dat plassen moet weer helemaal op gang komen, dus een eindje wandelen is er nog niet bij.

Mien eerste dach weer thûs bij Ika op ut Hoogend, un heerluk gefoêl. Nyt meer int siekenhuus en hopeluk bliêft dat ok su, om dur un keerke heen tu gaen foar kontrole of bij un kennus op besoek, prima, mar ik hoop dat dur nou foar mij un normaal leven uutstippeld is. Feul biesonders hef ik fandaach nyt deen, ju mutte feul water drinke en derdeur weer geregeld naar de wc, mar ut pissen mut helemaal weer opgang komme, dus un kuierke make is dir even nyt bij.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu