jan.2019 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

januari 2019.
woensdag 30 januari, 17.00 uur.
Vandaag een druk dagje, vanmorgen om kwart over elf naar fysio en vanmiddag om kwart over twee naar de ICD-deskundige en om kwart over drie naar de dermatoloog. Bij ICD-deskundige kreeg ik een goed bericht, alles was prima in orde. Bij de dermatoloog was het even anders, daar is het kleine plekje op mijn voorhoofd bekeken en er is gelijk een stukje weg gehaald, het plekje is wel een vorm van huidkanker, maar goed geneesbaar. Op maandag 11 februari krijg ik hierover uitslag, dus dat is weer even afwachten.

Fandaach weer us un druk dachju, fanmorren om kwat over elf naar fysio en fanmiddach om kwat over twee naar de ICD-deskunduge en om kwat over drie naar de dermatoloog. Bij de ICD-deskunduge kreeg ik un goêt berigt, alles was prima in orde. Bij de dermatoloog wast even andus, der ist kleine plakje op myn foarhoofd bekeken en geliek hewwu su un stukje wechhaald, ut plakje is un form fan huudkanker, mar goêt geneesbaar, op maandach 11 februari krij ik uutslach, dus dat is weer even afwagte.

dinsdag 29 januari,17.30 uur.
Alweer haast een week geleden dat ik hier een stukje heb geschreven, maar ja, zoals ik wel vaker heb vermeld, ik beleef niet zo veel tegenwoordig. Als het goed weer is dan wandel ik een eindje, maar echt mooi wandelweer hebben we de afgelopen dagen niet gehad, althans voor mij niet. Ik moet in de ochtend goed weer hebben dan kan ik wandelen maar in de middaguren heb ik geen lucht meer, hartfalen. Verder doe ik zo nu en dan een boodschapje, ga naar fysio en dat is het wel zo ongeveer elke dag weer. Gister was ik naar de kapper, dat moet ook gebeuren en morgen moet ik twee bezoekjes afleggen aan het ziekenhuis, eentje bij de afd. dermatologie en eentje aan de ICD-deskundige, ik ga het haast als een uitje beschouwen.

Alweer hast un week leden dat ik hyr un stukje skreven hef,mar ja, su as ik wel faker seit hef, ik beleef teugenwoardug ok nyt su feul. Ast goêt weer is dan maak ik un kuierke, mar egt knap kuierweer hewwu de laast dachen ok nyt, seker nyt foar mij want ik mut ut fan de morrenuren hewwu, want inne middachhef ik gjin lugt meer, hartfalen. Ferder doên ik su nou en dan un boatskapku, gaen naar fysio en dat ist wel su ongefeer. Gister was ik noch bij de kapper, ja, dat mut ok gebeure en morren hef ik twe besoekjes an ut siekenhuus, iên an de afd. dermatologie en ien an de ICD deskunduge, ik siên dit hast as un uutstapku.

donderdag 24 januari, 17.00 uur.
De afgelopen dagen heb ik regelmatig een wandelingetje gemaakt en ben ik naar fysio geweest. Dinsdag begon er wat sneeuw te vallen, gelijk heb ik een paar foto’s gemaakt, en woensdagmorgen heb ik geen wandeling gemaakt, ik was bang dat ik uit zou glijden, ik moet beslist voorkomen dat ik val. Wel moest ik naar fysio en toen ben ik maar op de rijweg gaan lopen want op verschillende stukken trottoir was het flink glad. Vanmorgen heb ik voor Ika wat boodschapjes gedaan en daarna nog een wandeling door de binnenstad gemaakt.

De ouwlopen dachen hef ik regelmatug mien vepligte kuierke maakt en bin ik naar fysio weest. Dinsdach begon ut wat te sneeuwen, der hef ik geliek un paar foto’s fan maakt, en woensdachmorren hef ik nyt kuiert, ik moest naar fysio. Ik was bang dat ik uutgliede su, ik mach beslist nyt falle, derom bin ik mar over de rijbaan lopen want sommuge stukken stoep waren flink glad. Fanmorren hef ik eerst foar Ika wat boatskapkus deen en toen noch un kuierke deur de binnestad maakt.zondag 20 januari, 18.00 uur.
Vanmorgen weer eens naar het Spoordok gewandeld, en ik heb ondanks de pijn genoten. Het was alweer een mooi tijdje geleden dat ik hier voor het laatst ben geweest. Het was er heel stil en ik heb een paar leuke foto’s kunnen maken. Moest nu vanmiddag wel weer kalmpjes aan en ben wel moe, maar heb vanmorgen genoten en ben blij dat dit me weer is gelukt.

Fanmorren weer us naar ut Spoordok loapen, en ondanks de pine hef ik dur fan genoaten. Ut is al weer un moai skoftsju leden dat ik der foar ut laast weest bin. Ut was dur heel stil en ik kon dur un paar leuke foto’s make. Ik moest nou fanmiddach wel weer rustug an en bin erg moêt, mar ik hef genoaten fanmorren en dat ist foarnaamste.


zaterdag 19 januari,19.00 uur.
Vandaag prachtig winterweer, weer om eens te proberen een wat langere wandeling te maken. Dat is me vanmorgen redelijk gelukt, ik heb zo ongeveer een uur gewandeld, langer gaat echt nog niet want dan wordt het lopen pijnlijker, maar goed dit is me toch weer gelukt. Ook twee keer per dag vijf minuten fietsen op de hometrainer gaat steeds beter.

Fandaach pragtug winterweer, weer om us tu proberen un wat langer kuierke te maken. Dit is mie fanmorren redeluk lukt, ik hef su ongefeer un uurke kuiert, langer lukt noch nyt su, want dan wut ut loapen pijnluk, mar goêt dit is weer lukt. Ok twee keer op un dach vijf minuten fietse oppu hometrener gaêt steeds wat beter.


top

vrijdag 18 januari, 17.00 uur
Vanmorgen, het was mooi weer, met de eerste hagelsteentjes op onze stoep, was ik tegen elf uur voor mijn tweede behandeling bij de fysio, deze keer kreeg ik krachtoefeningen voor mijn benen, dit was behoorlijk pittig voor mijn verkrampte onderstel. Daarna, ik was toch in de binnenstad, heb ik een paar boodschapjes gedaan en nog een korte wandeling gemaakt, even proberen de pijn wat uit mijn benen weg te lopen.

Fanmorren ut was moai weer, met de eerste hagelstientsjus bij oans oppu stoepen, was ik teugen elven foar mien tweede behanneling bij de fysio, disse keer kragttrening foar myn benen, dit was behoarluk pittug foar myn vekramptu onderstel. Derna ik was toch in de binnestad, hef ik wat boatskapkus deen en noch un kotte kuier maakt, even de pine dur wat uut tu loapen.


woensdag 16 januari, 17.00 uur.
Vanmorgen naar Fysio Actief gewandeld voor een intake gesprek met een goed resultaat, de verwachting is wel dat er wel wat verbetering mogelijk is, aanstaande vrijdag  wordt ik verwacht voor de eerste keer fysio. Voor thuis heb ik alvast een paar oefeningen mee gekregen. Daarna heb ik nog een korte wandeling gemaakt in een miezerig tegenbuitje met een harde wind.

Fanmorren naar Fysio Actief weest foar un inteek gesprek met goêt resultaat, de fewagting is dat dur noch wel wat vebetering in sit, anstaende frijdach wur ik vewagt foar de eeste fysio behanneling. Foar thûs hef ik ok wat oefeningen metkregen. Derna hef ik in un sutterug regenbuike met een hadde wien noch un kuierke maakt.

dinsdag 15 januari, 18.00 uur.
Al dagen is het donker en nat weer met regelmatig een harde wind. Ik heb zo nu en dan eens een wandelingetje gemaakt, maar het lopen gaat niet zo ik graag zou willen. Gisteravond een leuke repetitieavond van ons koor gehad, zelf heb ik niet in het koor staan zingen, want er waren vijf aspirant koorleden waarvan twee die op uitnodiging van mij waren gekomen. Een mooie gelegenheid om de mensen een beetje uit te leggen hoe het op een repetitie avond van ons koor gaat. Vandaag naar de huisdokter geweest voor de uitslag van mijn bloedonderzoek, dat viel gelukkig nogal mee, wel krijg ik er weer een pilletje bij maar verder was de dokter wel tevreden en dan moet ik het zeker wel zijn.

Al dachen ist donker en nat weer met regelmatug hadde wien. Ik hef su nou en dan us un kuierke maakt, mar ut lopen gaet nyt su ik ut graach wil. Gisteravend hewwu un leuke rippetisie afend fan oans koar hat. Self hef ik nyt metsongen, want we hadden vijf aspirant koarleden wer fan twee die op myn uutnodiging komen waren. Un moaie gelegenhied om de meensen un bitsju uut te lêggen hoe ut dur bij oans koar om en toe gaet. Fandaach bin ik bij de huusdokter weest foar de uutslag fan ut bloêtondersoek en dat fiel gelukkug noch al met, ik krij dur wel weer un pilsju bij, mar ferder was de dokter wel tefreden en dan mut ik ut seker wel wese.

donderdag en vrijdag 10/11 januari, 17.00 uur.
Woensdagavond een heel gezellige nieuwjaarsreceptie gehad van popkoor Flair. Ook was het voor Ika haar laatste avond bij dit koor, ze had al eerder aangegeven om te stoppen als koorlid, daarom werd ze op die avond nog eventjes in de bloemen gezet. Ja en dan komen de dagen, donderdag en vrijdag, wat moet ik weer schrijven, een boodschapje gedaan of een eindje gewandeld en iedere keer pijn tijdens het lopen, helaas meer beleef ik momenteel niet, dus vandaar dat ik weleens een dag oversla. Graag zou ik net als vroeger schrijven over een stadswandeling met een leuke groep, of andere bezigheden die ik altijd deed, maar het zit er op dit moment helaas niet in. Het kan dus wel gebeuren dat er een paar dagen geen dagboekstukje is.

Woênsdachafend un heel gesellug nieuwjaarsresepsie hat fan popkoar Flair. Ut was foar Ika hur laaste afend bij dit koar, su hat al eerdeer angeven om te stoppen as koarlid, derom wudde su op disse afend noch us eefkus in de bloemkus setten. Ja, dan komme de dachen, donderdach en frijdach en wat mutte ju dan weer skrieve, un boatskapke deen, en eintsju kuiert en iedere keer piene bij ut lopen, jammer mar ik beleef nyt meer, dus derom slaen ik ok wel us un dach ofer. Graeg wu ik krek as froeger us wat skrieve over un stadskuier met un leuke groep of over andere besugheden die ik deed, mat dat sit dur op ut ogenblik nyt is. Ut sal dus wel us gebeure dat dur un paar dachen nyt un dachboekstukje is.

woensdag 9 januari, 17.00 uur.
Vanmorgen, het was goed weer, weer eens een eindje gewandeld, maar dat ging niet gemakkelijk en was pijnlijk, maar wie weet gaat het morgen wel weer wat beter. Vanmorgen kreeg ik uitsluitsel over mijn bloedonderzoek, dit was volgens de assistente van onze huisdokter niet goed, dus zal ik morgenochtend een afspraak met onze huisdokter maken. Vanavond is er de nieuwjaarsreceptie van popkoor Flair waar Ika bij zingt, dus vanavond nog een gezellig avondje.

Fanmorren ut was goêt weer, weer us un kuierke maakt, mar ut gong nyt su vlot en ut was pijnluk, mar wie weet gaet ut morren wel weer wat beter. Fanmorren kreech ik uutsluutsul over myn bloêtondersoek, dit was folgus de doktersassistente nyt goêt, dus sal ik morren un afspraak met oanse huusdokter make. Fanafend is dur nieuwjaarsresepsie fan popkoor Flair wer Ika bij singt, dus fanafend  noch weer un gesellug afentsju.

zondag 6 januari,16.00 uur.
Vandaag maar weer eens een rustig dagje. Heb eigenlijk nergens zin in, dus zoals het hoort, zondag is een rustdag.
Fandaach un rustug dachje hef eigeluk nergus nogt an, dus su at ut haort op sundach, un rustdach.

maandag 7 en dinsdag 8 januari,17.00 uur.
Vanmorgen wat boodschappen gedaan, maar eerst moest ik thuisblijven en wachten op de trombosedienst, mijn bloed moest op meerdere dingen onderzocht worden. Gisteravond hadden we nieuwjaarsreceptie van ons koor, Rolling Home. Dit was een heel gezellig avondje met alle koorleden en hun partners. Er werd veel gezongen, er was de benoeming van de Shantyman van het jaar, met het bijpassende shantyman poppetje, de shantyman is geworden, is geworden Sipke Kampstra. Ook werden onze hofmeester, Gerhard  en zijn vrouw Attie in het zonnetje gezet met een cadeaubon en bloemen. Er was voor een hapje, nou hapje, vorstelijke salades en drankjes gezorgd, al met al een mooie avond.

Fanmorren wat boatschapkus deen, mar eerst moest ik thus bliêve en wagte oppu trombosedienst, myn bloêt moest op veskillende dingen ondersogt wudde. Gisterafend hewwu nieuwjaarsresepsie hat fan oans koar, Rolling Home. Dit was un erg gesellug afentsju met alle koarleden en hun partners. Dur wudde feul songen, der was de benoeming fan de shantyman fan ut jaar,met ut bijpassende shantypopku, dat is wudden Sipke Kampstra. Ok wudde oanse hofmeester, Gerhard  en sien frouw Attie int sontsju stten met un kadobon en bloemen. Dur was foar un hapku, nou un hapku, forsteluke salades en drankjus sorgd, al met al un moaie afend.


zaterdag 5 januari, 20.00 uur.
Vanmorgen weer mijn wekelijks mloemetje gehaald en een bezoekje aan het museum heb gebracht. Vanmiddag hebben we een paar gezellige uurtjes met onze dochters, schoonzoon en kleindochter en vriend bij de Walrus gezeten. Leuk om in het nieuwe jaar elkaar weer te ontmoeten.

Fanmorren weer mien wekelukse boske bloemen kogt en un besoekje ant museum brogt. fanmiddag hewwu un paar gesellug uurkus met oanse dogters, skoanseun en klijndogter met friend, bij de Walrus sitten. Leuk om ju in ut nieuwe su weer even tu siên.
vijdag 4 januari, 16.45 uur.
Om half elf moest ik bij onze huisdokter zij, daar zijn we samen naar toe gewandeld. ik heb een verwijsbrief voor een compleet bloedonderzoek mee gekregen, misschien komt uit dit onderzoek iets wat aantoond waar de pijn in mijn benen  van komt, verder een rustige dag.

Om half elg moest ik bij de huusdokter wese, der binne wu tegare heen kuiert. ik hef un verwiêsbriefke metkregen foar un kompleet bloêt ondersoek. misskien komt uut dit ondersoek iets wer de pine in mien benen nou fan komt, ferder un rustug dachje.

donderdag 3 januari, 17.00 uur.
Een dag met goed weer, in de morgenuren heb ik eerst een wandeling gemaakt. Omstreeks half vier zijn we samen naar onze jarige schoonzus gewandeld war we samen met de broers en zussen een gezellig verjaardagsfeestje hebben gehad.

Un dach met goêt weer, smorgus hef ik un eintsju kuiert. su teugen half vier binne wu tegare op jaardachvisite weest bij oanse jaruge skoanzus wer wu tegare met de broers en zussen un gesellug fesie hat hewwu.

woensdag 2 januari, 17.00 uur.
Vandaag een donkere dag, even was het zonnetje te zien, maar ook maar heel even. Vanmorgen heb ik een wandeling gemaakt en een verwijsbrief gehaald bij onze huisarts. Vanmiddag kwamen ze weer nieuwe medicijnen brengen. Het was mijn bedoeling om nog een poosje aan een programma op mijn laptop te werken, maar vermoedelijk is de videokaart stuk, ik heb alleen maar een streperig scherm, morgen maar voor een onderzoekje naar de computerwinkel.
Fandaach un donkere dach, eefkus wast sontsju derbij, mar dat was ok mar eefkus. Fanmorren hef ik een kuierke maakt en bin ik bij de huusdoker langs weest foar un verwysbriêf. fanmiddach brogten su mie weer medisienen, ut was myn bedoêling om fanmiddach oppu leptop wat met un programma te doên, mar ik hat allienug mar strepen op ut skerm, ik dink dat de videokaat stukken is, morren mar even naar de kompjoeterwinkel.

1 januari, nieuwjaarsdag,17.00 uur.
Januari 2019, wat gaat het nieuwe jaar ons brengen. Het begin is in ieder geval beter dan januari 2018, toen stond en weer een ziekenhuisopname voor mij op het programma plus een operatie, nu is dat gelukkig niet het geval. Vanmorgen heb ik een korte wandeling door de stille, ik mag wel zeggen superstille binnenstad gemaakt. geen mens benik tegengekomen, gezellig was het dus niet, daarom ben ik maar weer naar huis gelopen en ook het lopen ging niet zo soepel.


Jannewarie 2019, wat staat dur te gebeuren in nieuwe jaar foar oans. Ut begin is in ieder gefal beter dan jannewarie 2018, toen ston dur weer un siekenhuusopname foar mij op ut programma plus un operasie, nou is dat gelukkug nyt ut gefal. fanmorren hef ik un kot kuierke maakt deur un stille, ju ma wel sêgge doatstille binnestad, gjin meens bin ik teugenkomen, gesellug wast dus nyt, derom bin ik mar weer naar huus lopen en ok dat loapen gong nyt su goêt.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu