Januari 2017 - Welkom In Sneek.

Welkom op het Hoogend.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Januari 2017
dinsdag 31 januari, 17.00 uur.
Over vandaag kan ik kort zijn, vanmorgen om negen uur naar het Antonius voor een nucleaire botscan, er werden twee opnamen gemaakt, vooraf kreeg ik een klein beetje radioactief materiaal ingespoten. Na deze twee foto’s had ik twee uurtjes vrij, ik heb die tijd benut om wat boodschapjes te doen, wel moest ik flink water drinken. Vanmiddag werden er nog drie scans gemaakt, een van mijn knie, eentje van mijn heup en een driehonderdzestig graden foto, daarna kon ik weer naar huis. Ik was blij en dat onze dochter Janet, weer mee was, want anders zit je ook maar wat alleen te wachten tot je weer aan de beurt bent voor een behandeling. Dus ik heb mijn dagje wel weer gehad.

Over fandaach ken ik kot weze, fanmorren om negen uur naar ut Antonius foar un nucleaire botsken, eerst wudden dur twee opnamen maakt, foaraf kreech ik wat radioaktief spul inspoaten. Na disse twee foto’s hat ik twee uurkus vrij, die tyd hef ik benutten om wat boatskapkus tu doên, wel moest ik in die tyd flink water drinke. Fanmiddach wudden dur noch us drie skens maakt, iên fan mien knibbel, iên fan mien heup en un driehonderdsestug graden foto, derna kon ik weer naar huus. Ik was blij en dankbaar dat oanse dogter Janet met was, dan hewwu ju noch wat anspraak want andus sit je allienug ok mar wat te wagten tot ju weer anne beurt binne foar un behanneling. Dus ik hef mien dachju wel weer hat.
maandag 30 januari, 17.00 uur.
Vandaag is onze kleinzoon jarig, alweer 23 jaar wordt deze kerel, zijn verjaardag vieren we vandaag niet want hij studeert in Groningen, dus et feestje komt nog. Vanmorgen ben ik weer voor lichttherapie naar het ziekenhuis geweest, daarna heb ik mijn haar maar weer eens laten bijsnoeien. Vanmiddag heb ik wat zitten lezen, een beetje uitrusten, morgen krijg ik namelijk een Nucleaire botscan, wat een mondvol niet, van mijn rechterknie en heup, ik heb namelijk nog altijd pijn aan mij rechterknie waar ik in 2013 aan ben geopereerd en toen een kunstknie heb gekregen. Dus morgen weer naar het Antonius.

Fandaach is oanse kleinseun jaruch, alweer 23 jaar wut disse kerel, sien jaardach fiere wu fandaach nyt want hij studeert in Groningen, dus un feesje komt noch. Fanmorren bin ik weer foar ligtterapie naar ut siekenhuus weest, derna hef ik mien haar mar weer us bijsnoeie laten. Fanmiddach hef ik wat sitten tu lesen, un bitsju uutruste, morren krij ik nameluk un nucleaire botsken, wat un bekvol, fan mien regterknibbel en heup, ik hef nameluk noch altied pine an mien regterknibbel sins ik in 2013 opereerd bin en die kuenstknibbel kregen hef. Dus morren weer naar ut Antonius.
zondag 29 januari, 20.00 uur.
Vanmiddag met Rolling Home een leuk optreden in de Twee gemeenten te Irnsum gedaan. Het was een leuk en gezellig publiek waarvan verschillende echtparen na afloop hebben genoten van een stamppot diner. Nog een leuk bericht vandaag, dit keer via Facebook, en wel van een oude vriend Ton Smulders, oud lid van de popgroep Pater Moeskroen, heel bekend van het liedje Roodkapje, en die jaren geleden ook wel in Sneek heeft opgetreden, dat zijn dan weer de mooie dingen van Facebook.
Fanmiddach met Rolling Home un leuk optreden fersorgt in de Twee gemeenten in Irnsum. Ut was un leuk en gesellug publiek wer fan veskillende egtparen na ouwloop noch genoaten hewwe fan un stamppot maaltied. Noch un leuk berigt, via Feesboek kreech ik un stil berigje  fan un ouwe friend fan oans, Ton Smulders, jarenlang speulde en traden su op met de groep Pater Moeskroen, bekend fan ut fesku Roodkapje, jaren leden het dese groep un keer of drie in Sneek optreden, dat is dan wel weer een fan de moaie dingen fan feesboek.

zaterdag 28 januari,19.00 uur.
Vanmorgen een korte wandeling gemaakt, dit was een wandeling met hindernissen, ik werd verschillende keren aangehouden, en dan viel steeds weer de vraag, gaat de fontein nog door op het Hoogend. Mijn antwoord was dan elke keer, de commissie moet nog eens zorgvuldig gaan kijken of het wel de geschiktste plek is, maar neem echt maar van mij aan dat er echt niet meer zorgvuldig wordt gekeken, nee, het is volgens mij, en meerdere met mij, al in kannen en kruiken. Daarna heb ik op de markt nog het wekelijkse bosje bloemen gekocht. Vanmiddag stond er een echtpaar bij ons voor de deur die op zoek waren naar het de meelfabriek van Bouma en ze waren op zoek naar de oude drabbelkoek fabriek. Na een kort gesprekje heb ik dit echtpaar toegezegd om voor hun zo veel mogelijk over de Bouma’s voor hun op te zoeken. Eerder heb ik al eens zoiets gedaan voor een fam. Draaisma, leuk werk.

Fanmorren un kotte kuier maakt, dit was un kuier met hindernissen, iedere keer wudde ik staende houden met de fraach, komt de fontijn, nou wel of nyt op ut Hoogend. Mien antwoard was dan iedere keer dat de kommissie noch us un keerke kieke moest of dit nou wel de geskikste plek was, mar ik sei, nim mar fan mij an dat alles al in kannen en kruken is. Derna hef ik oppu merk mien wekelukse bosku bloemen kogt. Fanmiddach ston dur un egtpaar bij oans oppe stoepen die waren op soek naar de meelfabriek fan Bouma en su waren op soek naar de ouwe drabbelkoekefabriek. Na un kot praetsju hef ik dit egtpaar toe seit dat ik de kommende tied alles bij mekaar soeke su over de Bouma’s. eerder hef ik foar un fam. Draaisma ok su iets deen, leuk werk.
vrijdag 27 januari, 19.30 uur.
Gisteravond was ik met Henk v/d Veer bij de raadsvergadering over o.a. de fontein. Om het maar kort te zeggen, er werd heel veel gesproken, maar heel weinig gezegd. En wat de plaats van de fontein betreft, ook dat is al beslist, al wordt er gezegd, nee dat is niet zo, nou neem maar van mij aan dat de fontein bij de waterpoort komt. Vandaag ben ik bezig geweest om mijn website aan te passen. De vernieuwde site is op de fotopagina na, klaar en staat intussen op het Internet. Ik heb de site vernieuwd en nu is ook op tablet of telefoon goed te bekijken. Het is de bedoeling dat ik de site van Rolling Home ook aan zal passen, daar ben ik u mee bezig.

Gisterafend was ik met Henk v/d Veer bij de raadsfegadering over o.a. de fontein. Om ut mar kot tu sêggen, dur wudde feul sproken mar der wudde weinug seit. En wat ut plak fan de fontein angaet, ok dat is al beslist, dur wut wel seit, nee dat is nyt su, nou neem mar fan mij an dat de fontein bij de waterpoort komt. Fandaach bin ik besug weest om mien websiede an te passen. De vernieuwde websiede is oppu fotobladsiede na klaar en staat intussen op ut Internet. Ik heb de siede vernieuwd en nou ken je hem ok op tablet of telefoan bekieke. Ut is de bedoêling dat ik de siede fan Rolling Home ok anpasse sal, der bin ik nou met besug.
woensdag 25 januari 2017
Vandaag was weer een ziekenhuis dag, heb de laatste instructies ontvangen bij de trombosedienst voor het zelf prikken en daarna het invoeren van de gegevens op het Internet. De petitie die op Facebook is gestart over de plaats van de fontein levert heel veel reacties op, zoals, maar bij de Efteling of in de klicko, ook hebben al haast 400 mensen gestemd tegen plaatsing op het Hoogend, wachten nu eerst maar op reacties van de gemeente. De software die ik gister heb ontvangen voor het maken van een nieuwe website voor Rolling Home heb ik eindelijk kunnen installeren, dus het knutselen kan beginnen want de hele site moet opnieuw aangemaakt worden.
Fandaach weer un siekenhuus dach, hef de laaste instruksies kregen bij de trombosediênst foar ut self prikken en derna hoe ik de gegewus infoere mut op ut internet. De petisie die op feesboek starten is over ut plak fan de fontein levert heel feul reaksies op, su as, mar bij de Efteling delsette, of inne klicko, ok hewwu hast al 400 meensen stemt foar de plaatsing op un ander plak, wu wagte eerst mar us op de reaksies fan de gemeente. De software die ik gister kregen hef foar ut maken fan de Rolling Home websiede hef ik eindeluk installere kennen, dus nou kan ut knutselen mar beginne want de hele siede mut opnieuw maakt wudde.
dinsdag 24 januari,19.00 uur.
Vanmorgen, het was koud en mistig weer een paar boodschappen gedaan, o.a. naar de apotheek. Vanmiddag kreeg ik over de mail een stukje toegestuurd wat het Fries Dagblad vandaag heeft gepubliceerd, dit was een stukje Facebookpagina van Henk v. d Veer en een stukje van mijn Facebook. Ook wou ik vanmiddag een nieuw gekocht stukje software maar dat is helaas mislukt.

Fanmorren, ut was koud en mistug weer, hef ik un paar boatskapkus deen, o.a. de apotheek. Fanmiddach kreech ik over de mail un stukje kopij toestuurt wat ut Fries Dagblad fandaach publiseert het, dit was een stukje tekst fan Henk v d Veer en fan mij, fan oans Facebook. Ok wu ik fanmiddach un nieuw kogt stukje software installere mar jammer genoch is dat nyt lukt.
maandag 23 januari
De week begon weer met een bezoekje aan jawel, het Antonius, en wel aan de orthopeed, deze keer was onze dochter Janet met mij mee. Nadat er foto’s waren gemaakt, constateerde hij die de knie er goed uit zag. Wel vermoede hij dat de pijn die ik dagelijks voel weleens uit mijn heup kon komen. Dus zeer binnenkort gaat er een botscan gemaakt worden van zowel mijn knie als mijn heup. Daar ik er toch was en ook nog naar de afd. lichttherapie moest had ik nog wat tijd om een kort bezoekje aan vriend en koorlid Jan Akkermans, te brengen de kortgeleden ook een hartklep operatie heeft ondergaan. Vanmiddag werd ik gebeld door het Fries Dagblad, met het verzoek of ze mijn facebook stukje over de Sneeker fontein mochten plaatsen, geen bezwaar natuurlijk, hoe meer mensen dit lezen hoe liever, misschien kunnen we hierdoor de fontein op een andere plaats krijgen in plaats van bij de waterpoort.

De week begon weer met, ja wel, un besoekje an ut Antonius, en wel an de orthopeed, disse keer was oanse dogter Janet met mij met. Nadat dur foto’s maakt waren, constateerde de orthopeed, dat de knibbel dur goêt uutsach, mar hij hat ut vermoeden dat ut wel us uut mien heup komme kon. Dus binnenkot krij ik un botsken fan mien knibbel en heup. Omdat ik toch al in ut siekenhuus was, ik moest noch naar lichterapie, hef ik in de tussentied un besoekje an friend en koarlid, Jan Akkermans brogt, die het kot leden un nieuwe hartklep kregen. Fanmiddach wudde ik belt deur ut Fries Dagblad, met de fraach of su mien facebookstukje over de Sneeker fontein ok plaatse mogten, gjin beswaar natuurluk, hoe meer meensen dit lese hoe liever, miskkien krije wu ut dan foarmekaar dat die fontein op un ander plak komt, in plaats fan foar de waterpoort.
zondag 22 januari, 19.00 uur
Gisteren waren we met Rolling Home op Boot Düsseldorf, dus pas om halfnegen weer thuis en toen was ik zo moe, ik had geen zin meer om iets op papier te zetten. We hebben een hele mooie dag gehad en ook hadden we veel succes, zelfs zo groot dat er gelijk een uitnodiging kwam om het volgend jaar weer op de stand van Friesland te komen zingen. Er bleek in Düsseldorf een terreurdreiging te zijn dus duurde het nogal even voor we met ons materiaal naar binnen mochten. Maar voor de rest van de dag was het een hele leuke dag, wel kwam ik heel erg moe thuis, dit was voor mij dan ook weer de eerste keer dat ik op een dag zo vaak moest optreden, na mijn operaties had ik dat nog niet weer meegemaakt. Daarom vandaag maar weer wat kalmpjes aangedaan, alleen een stukje op facebook gezet over het belachelijke plan om hier op het Hoogend een groot beeld te plaatsen, een aanfluiting voor onze mooie waterpoort, maar het gaat vast door, zoals met meer nutteloze dingen (bruggetjes op het Grootzand), en het meest vervelende van dit alles is nog dat de bewoners van het Hoogend hierover niet zijn ingelicht of zelfs maar naar hun mening gevraagd.

Gister waren wu met Rolling Home op Boot Düsseldorf, dus pas om halfnegen waren wu weer thûs en toen was ik su bekouw, ik hat gjin power meer om wat op papier tu setten. We hewwu un skitterende dach hat en ok hadden wu feul sukses, selfs su groat dat wu foar folgend jaar alfast weer fraagt binne om oppu stend fan Friesland te singen. Dur bleek in Düsseldorf un terreurdrijging tu wesen dus duurde ut noch al even foar wu met oans materiaal naar binnen konnen, mar foar de rest fast un leuke dach, wel was ik feskrikkeluk moêt toen ik thus was, foar mij wast dan ok weer de eerste keer dat wu weer su faak optrede moesten, na alle operasies hat ik noch nyt weer sun dach metmaakt. Derom fandaach mar even kalman, allienug hef ik un stuk op facebook setten over dat belagelukke plan fan un fontein foar de waterpoart te setten, un komplete ramp dit beeld, un anfluiting foar oanse mooie waterpoort, mar dat ut deur gaet is wel seker, krek as meer nutteloase dingen hier in Sneek ( brugjus op ut Groatsaan ) en ut meest lulluge is wel dat de bewoaners fan ut Hoogend fan niks wete  selfs hun mening wut nyt fraagt.
vrijdag 20 januari, 17.00 uur.
Vandaag geen wandeling naar het ziekenhuis, nee, vandaag een korte wandeling gemaakt en gelijk een paar kleine boodschappen gedaan. Nog wat met een computerprogramma bezig geweest en wat zitten lezen. Dus weinig actie, maar dat heeft ook weer zo zijn reden. Morgen ga ik namelijk voor het eerst weer met Rolling Home mee voor een optreden op boot Düsseldorf, nu ga ik altijd mee, maar na mijn operaties in 2015 is dit de eerste keer dat ik zo’n lange dag mee ga maken, we vertrekken om halfzeven morgenvroeg en zijn morgenavond tussen negen en tien uur weer thuis, dus vandaag wat extra rust.

Fandaach gjin kuier naar ut siekenhuus, nee, fandaach hef ik un kotte kuier maakt en geliek un paar kleine boatskapkus deen. Noch wat met un kompjoeter pragramma sitten te stoeien en wat sitten te lesen. Dus weinug aksie, mar dat het ok weer sien reden. Morren gaen ik foar ut eerst weer us foar un optreden met Rolling Home naar boot Düsseldorf, nou gaen ik altied met, mar na mien operasies in 2015 is dit weer de eerste keer dat ik sun lange dach make sal, we vertrekke morrenfroech om half zeven en binne morrenafend tussen negen en tien uur weer thûs, dus fandaach mar wat extra rust.
donderdag 19 januari, 18.00 uur.
Vanmorgen, het was nog steeds mooi winterweer, ben ik weer naar het Antonius gewandeld voor 3 minuten lichttherapie, het was nog steeds een beetje winter en toen ik na de behandeling weer naar huis liep, scheen de zon en viel de rijp als grote sneeuwvlokken van de bomen. Dus nog even een paar foto’s maken. Vanmiddag heb ik samen met Ika wat boodschappen gedaan en later op de middag heb ik mezelf voor de eerste keer bloed geprikt en dat is even wennen maar dan is het ook een fluitje van een cent. Het voordeel van het zelf prikken is wel dat ik straks niet elke week meer naar de trombosedienst hoef, dat kan dan eens in de drie maanden.

Fanmorren, ut was noch steeds moai winterweer, bin ik weer naar ut siekenhuus kuiert foar 3 minuten ligtterapie, ut was noch steeds wat winterug en toen ik na de behanneling weer naar huus liep skeen de sonne en fiel de riep as groate sneeuwflokken fan de bomen. Dus noch gauw even un paar fotootsjes make. Fanmiddach hewwu Ika en ik weer wat boatskapkus deen en dan drinke wu altied bij moeke Jikke un bakje koffie. Later oppu middach hef ik foar de eerste keer bij mij zelf bloêd prikt, nou dat is even wennen mar dan ist ok un fluitsju fan un cent. Ut foardeel fan ut self prikken is, dar ik nyt iedere week naar de trombosediênst hoef te lopen, dat kan dan iên keer in de drie maanden.woensdag 18 januari, 17.00 uur.
Weer Antonius, ja ik weet het, het begint eentonig te worden maar ja, ik kan het ook niet helpen. Vanmiddag kreeg ik een cursus bloedprikken. Nou ja, een prikje geven kan natuurlijk iedereen wel, dat deden we vroeger al op de kleuterschool met een naald, en maar gaatjes prikken om het een of ander figuurtje uit een stukje karton te prikken. Maar deze prikkerij gaat wel even anders. Ik zal jullie niet vermoeien met een verhaal hierover, het komt hierop neer dat ik straks zelf thuis bloed kan prikken en dit dan via de computer door te geven en dan krijg ik van de trombosedienst bericht terug met daarop het aantal pilletjes wat ik in de weken na het prikken moet innemen. Na deze prikkerij heb ik nog een wandeling door het park gemaakt wat nog weer een paar mooie foto’s heeft opgeleverd.
Weer ut Antonius, ja ik weet ut, ut begint eentoanug tu wudden mar ja, ik kant ok nyt helpe. Fanmiddach kreech ik un kursus bloêdprikken. Nou ja, un prikje geve kan natuurluk iederien wel dat deden wu vroeger al oppu kleuterskoale met un naald, en mar gatsju prikke om ut ien of andere figuurkr uut un stuk karton te prikken. Mar disse prikkerij gaet wel eventsjus anders. Ik sal jimme nyt vermoeie  met un ferhaal hyrover, ut komt hyr op neer dat ik straks self thûs bloêd prikke kan en dit dan via de kompjoeter deur geve ken naar de trombosediênst en dan krij ik berigt terug, hoe feul pillen ik dan in de derop folgende weken innimme mut. Na disse prikkerij hef ik noch un kuierke deur ut park maakt wat weer un paar moaie foto’s opleverde.dinsdag 17 januari,19.00 uur
Aan de foto’s van vandaag is denk ik wel te zien waar ik vanmorgen samen met dochter Janet naar toe was, juist ja, het Antonius. Deze keer naar de cardioloog, en hier kreeg ik een toch wel prettig bericht, met de medicijnen doorgaan en pas over een jaar weer terugkomen voor controle, mits er natuurlijk in het komende jaar iets gebeurd. Een fijn bericht, maar ik moet er rekening mee houden dat het nog een hele poos duurt voor ik lichamelijk weer goed kan functioneren en helemaal de oude zal ik wel niet meer worden, maar toch ben ik blij. Onderweg heb ik vanuit de auto nog een paar foto’s gemaakt en een paar bij het park. Later nadat ik weer thuis was heb ik in de stad nog wat foto’s gemaakt.


An mien foto’s fan fandaach kenne ju wel kieke wer ik fanmorren, tegare met oanse dogter Janet, naar toe was, juust ja, ut Antonius. Disse keer naar de cardioloog, en hyr kreech ik tog wel un moai berigje, met de medisienen deur gaen, en pas over un jaar mar weer us werom komme foar kontrôle, mits dur natuurluk in dat jaar niks gebeurd. Un fijn berigt, mar ik mut dur goêt rekening met houwe dat ut noch skoft dure ken foar ik  weer goêt funksjonere ken, helemaal de ouwe sal ik wel nyt meer wurre, mar toch bin ik bliêd met dit berigt. Onderwech hef ik uut de riedende auto wech wat foto’s maakt en un paar bij ut park. Later toen ik weer thûs was hef ik inne stad noch wat foto’s maakt.
maandag 16 januari, 16.30 uur
Deze eerste dag van de week begon weer met ziekenhuisbezoek. Daarna heb ik bij de afd. cardiologie de datum dat ik naar de cardioloog moest kunnen wijzigen in morgenvroeg, morgenmiddag moest ik voor prikcursus ook al in het ziekenhuis aanwezig zijn, daar kreeg ik een telefoontje over vanmiddag of ze dat mochten verplaatsen naar woensdagmiddag, dus zo zie je maar weer dat je weekindeling in een dag kan veranderen. Vanavond repetitie van R.H. we zullen wel wat liedjes gaan repeteren die we zaterdag in Düsseldorf gaan zingen, denk ik.

Disse eerst dach van de week begon alweer met ligtterapie. Derna hef ik bij de afd. cardiologie de datum dat ik bij de cardioloog wese moest wijsigt in morrenfroech, morrenmiddach mut ik dur ok al wese foar un bloedprikkursus, mar der kreech ik un tillefoantsju over of su die ferplaatse mogten naar woensdagmiddach, dus su sien ju mar weer dat je weekindeling in un dach verandere ken. Fanafend weer rippetisie fan R.H. wu salle wel wat feskus rippeteare die we saterdach in Düsseldorf singe salle, dink ik.
zondag 15 januari, 18.00 uur.
Vanmorgen, ik schoof de gordijnen open en zag door een van half beslagen ramen, en ik zag een mooie winterdag, het was een beetje wit hier en daar en er scheen een mooi zonnetje. Dus na de koffie gelijk maar een wandelingetje gemaakt. Wel voorzichtig eerst, je weet maar nooit of het ook glad kan zijn, maar dat was niet het geval. Onderweg nog een paar foto’s gemaakt en daarbij had ik het geluk dat er vlakbij mij in het gras een eend ging zitten, mooi om eens van heel dichtbij een foto te maken. Vanmiddag hebben Ika en ik samen nog een wandeling gemaakt maar toen kon je merken dat het weer toch weer wat veranderde de zon was geregeld weg en ook kwam er meer bewolking, toch een mooie dag geweest vandaag.
Fanmorren, ik skoaf de gedijnen open en keek deur ien fan de halfbeslagen raamkus, ik sag un pragt fan un winterdach, hyr en der wast un bitsju wit en dur steen un moai sontsju. Dus na de koffie hef ik geliek mar un kuierke maakt. Wel eerst un bitsju foarsigtug, want ut kon su mar glad wese, mar dat was nyt ut gefal. Onderwech hef ik noch wat foto’s maakt, en ik hat ut geluk dat dur un eend flak naast mie neerstreek, moai om us fan heel digtbij un foto fan te maken. Fanmiddach hewwe Ika en ik noch un eintsju kuiert mar toen konnen ju al merke dat ut weer tog weer wat veranderde, ut sontsju was al geregeld fut en dur kwam ok meer bewolking, mar toch ist fandaach un moaie dach weest.
zaterdag 14 januari, 19.00 uur
Ik heb maar eens een dagje over gelagen met mijn dagboek, het net als nu eigenlijk niets te melden. Vanmorgen heb ik een korte wandeling gemaakt een bloempje gekocht op de markt en vanmiddag hebben we samen een bezoekje aan de Walrus gebracht en een poosje zitten kletsen met vrienden van ons en dat was alles voor vandaag.

Ik hef mar us un dachju dachboek overslagen, hef eigeluk niks te melden. Fanmorren hef ik un kotte kuier maakt, un bloemke kogt oppu merk. Fanmiddach hewwu tegare un besoekje an de Walrus brogt en met frienden en kennussen un skoftsju sitten te kletsen en dat wast foar fandaach.
donderdag 12 januari, 17.00 uur.
Gisteravond zijn we naar een heel gezellige en spontane nieuwjaarsreceptie van popkoor Flair geweest. Verschillende dames van het koor hadden nieuwe teksten gemaakt op liedjes uit de hippietijd en de hele avond was het smikkelen en smullen geblazen met fijne salades en hapjes. Vanmorgen was daar alweer mijn haast dagelijkse wandeling naar het ziekenhuis voor weer een behandeling lichttherapie, het was beter weer dan gister toen ik best nat ben geregend. Hopelijk ga ik nu de komende weken merken of het ook echt helpt, nu krijg ik alleen na een behandeling vaak eerst meer jeuk. De rest van deze dag heb ik maar wat rust genomen na al mijn wandelingen naar de Bolswarderbaan.

Gisterafend binne wu naar un heel geselluge en spontane nieuwjaarsresepsie weest fan popkoor Flair. Veskillende dames fan ut koar hadden teksten maakt op feskus uut de hippietied en de hele afend wast smikkele en smulle fan fijne slaatsjus en andere hapkus. Fanmorren  was der dan alweer mien hast dagelukse kuier naar ut siekenhuus foar weer un behanneling met ligtterapie, ut was beter weer dan gister toen bin ik best nat regend. Hopeluk gaen ik de kommende tied nou merken oft egt helpt, nou krij ik na de behanneling faak noch meer jeuk. De rest fanne dach hef ik mar wat rust nomen fan al dat gefliêg naar de Bolswarderbaan.woensdag 11 januari, 17.00 uur.
Vanmorgen weer naar de trombosedienst bij het Antonius, ik zal blij zijn als ik binnenkort een cursus krijg om zelf te prikken dan is dat een keer in de veertien dagen een loopje minder naar de Bolswarderbaan. Zeker als je dat slechte weer zoals ik vanmorgen trof, ik was nog maar net onderweg toen het flink begon te regenen, nou mag ik graag wandelen maar zoals vanmorgen, daar heb je gouw je bekomst van. In het ziekenhuis heb ik nog even gesproken met Jan Akkermans en hem sterkte toegewenst bij de komende operatie aan zijn hart. Vanavond gaan we naar de nieuwjaarsreceptie van popkoor Flair.

Fanmorren weer naar de trombosediênst bij ut Antonius, ik sal bliet weze as ik binnenkot self prikke kan dat skilt iên keer in de veertien dachen un loopke naar de Bolswarderbaan. Seker as je fan dat weer treffe wat ik fanmorren hat, ik was noch mar krek onderwech toen ut flink begon te regenen, nou mag ik graach lope, mar su as fanmorren, nou der hewwu ju gouw je bekomst fan. Int siekenhuus hef ik noch even sproken met Jan Akkermans en hem sterkte toewênst bij de kommende hartoperasie. Fanafend gaen wu naar de nieuwjaarsresepsie fan popkoar Flair.
dinsdag 10 januari, 17.00 uur.


Vanmorgen weer naar de trombosedienst bij het Antonius, ik zal blij zijn als ik binnenkort een cursus krijg om zelf te prikken dan is dat een keer in de veertien dagen een loopje minder naar de Bolswarderbaan. Zeker als je dat slechte weer zoals ik vanmorgen trof, ik was nog maar net onderweg toen het flink begon te regenen, nou mag ik graag wandelen maar zoals vanmorgen, daar heb je gouw je bekomst van. In het ziekenhuis heb ik nog even gesproken met Jan Akkermans en hem sterkte toegewenst bij de komende operatie aan zijn hart. Vanavond gaan we naar de nieuwjaarsreceptie van popkoor Flair.

Fanmorren weer naar de trombosediênst bij ut Antonius, ik sal bliet weze as ik binnenkot self prikke kan dat skilt iên keer in de veertien dachen un loopke naar de Bolswarderbaan. Seker as je fan dat weer treffe wat ik fanmorren hat, ik was noch mar krek onderwech toen ut flink begon te regenen, nou mag ik graach lope, mar su as fanmorren, nou der hewwu ju gouw je bekomst fan. Int siekenhuus hef ik noch even sproken met Jan Akkermans en hem sterkte toewênst bij de kommende hartoperasie. Fanafend gaen wu naar de nieuwjaarsresepsie fan popkoar Flair.

maandag 9 januari, 17.00 uur.
Vandaag had ik een drukke dag, vanmorgen eerst om halfelf weer lichttherapie en daarna naar de dermatoloog. Vanmiddag was ik om halftwee bij de huisarts voor een vitamine B12 injectie en een babbeltje over mijn, nog steeds pijn aan mijn kunstknie en het nog steeds slechte zien na de twee staaroperaties die ik vorig jaar heb gehad, heb gelijk een verwijsbrief voor de orthopeed en de oogarts meegekregen. Vanavond nog naar repetitie van Rolling Home en dan morgen maar weer een dagje rust.

Fandaach wast un drukke dach, fanmorren eerst om halfelf ligtterapie en derna naar de dermatoloog. Fanmiddach was ik om halftwee bij de huusarts foar un vitamine B12 injeksie en un praatsju over mien kuenstknibbel en mien an staar, slegt siênde  en opereerde ogen, hef geliek twee verwiêskaaren kregen, ien foar de orthopeed en iên foar de oogarts. Fanavend weer naar rippetisie fan Rolling Home en dan morren mar even un dachju rust.
zondag 8 januari, 19.00 uur.
Vandaag een rustige zondag, met ook nog eens rustig weer. Vanmiddag hebben Ika en ik een wandeling gemaakt, verder heb ik naar het schaatsenrijden gekeken en werd ik verrast door vriend Henk v/d Veer met een mooi boek getiteld ”Heerenveen en Oranjewoud”, oude beelden uit het weekblad Fen Fryske groun, Henk dank daarvoor. Ik heb het al even vluchtig doorgebladerd en ga het deze week op mijn gemak bekijken en lezen. Dat was het wel zo ongeveer voor vandaag.

Fandaach un rustuge dach, met ok noch us rustug weer. Fanmiddach hewwu Ika en ik un kuierke maakt, ferder hef ik naar ut skaatseriden sitten te kieken en wudde ik deur friend Henk v/d Veer verrast met un moai boek met de titel ”Heerenveen en Oranjewoud”, oude beelden uit het weekblad Fen Fryske groun, Henk dank der foar. Ik hef ut al even flugtug deur bladerd, en sal ut de kommende week us op mien gemak bekieke en lese. Dat wast wel su ongefeer foar fandaach

zaterdag 7 januari, 19.00 uur.
Daar wast het dan vandaag, sneeuw. Maar lang hebben we vandaag de sneeuw niet kunnen zien, want de temperatuur kwam al gauw boven nul en werd het kil en triest weer met vanmiddag regen. Dus een dag met een kort wintergevoel. Vanmorgen heb ik nog een paar foto’s gemaakt van voetstappen in de sneeuw en zopas eentje van de waterpoort in de mist. Vanmorgen heb ik nog een korte wandeling gemaakt en ik was weer op tijd thuis voor het schaatsenrijden wat ik de rest van de dag heb gevolgd, dit vond ik leuker dan wandelen in kil en vochtig weer.

Der wast dan fandaach, sneeuw. Mar lang hewwu fandaach de sneeuw ny siên, want de temperatuur kwam al gauw boven nul en wudde ut kil en triest weer, met fanmiddach weer regen. Dus un dach met un heel kot wintergevoêl. Fanmorren hef ik noch un paar foto’s maakt van voêtstappen inne sneeuw en supas un foto fan de waterpoort inne mist. Fanmorren hef ik un kotte kuier maakt en ik was weer thûs foar ut skaatseriden, en dat hef ik de rest fan de dach folgt, dit fon ik leuker dan kuiere in kil en fogtug weer.
vrijdag 6 januari, 18.00 uur
Vanmorgen, het was mooi zonnig winterweer, vroor het bij ons huis ongeveer vijf graden, heb ik een wandelingetje gecombineerd met een bezoekje aan de supermarkt aan het Boschplein. Het was wel koud, maar ja, daar is het dan ook een winter voor. Het waaide niet erg hard maar je kon de muts en wel en handschoenen aan. Nu draag ik nooit een muts maar je zag al verschillende mensen met muts en zelfs al een combinatie van muts en oorwarmers. Op de terugweg heb ik een paar foto’s gemaakt bij de waterpoort, hier lag een dun laagje ijs waar een paar meeuwen aan het baantje trekken op het dunne laagje ijs.

Fanmorren, ut was moai sonnug winterweer, ut vroor bij oans huus ongefeer vijf graden, hef ik un kuierke kombineerd met un besoekje an de supermerk op ut Boschplein. Ut was wel koud, mar ja, der ist dan ok winter foar. Ut waaide nyt egt hard mar ju konnen best wel un muts en hantskoenen an hewwu. Nou draag ik noait un muts mar ju sagen al veskillende meensen met un muts soms ok al un kombinasie fan un muts en oorwarmers. Oppu weromwech naar huus hef ik bij de waterpoort un paar foto’s maakt, hyr lag un dun laagje iês wer un paar meeuwen an ut baantsju trekken waren op dat dunne iêslaagje.donderdag 5 januari, 17.00 uur.
Vanmorgen, het was lekker winterweer was mijn wandeling weer via de Bolswarderweg richting Antonius. Hier mocht ik één minuut en twintig seconden genieten van de stralen en warmte in de cabine voor lichttherapie. Dit was vanmorgen de achtste keer, maar ik merk nog maar weinig resultaat. De dames die de cabine bedienen zeggen, na tien keer kan je pas gaan merken of de behandeling resultaat heeft, maar ik hoef nog maar één keer en dan heb ik het aantal behandelingen gehad. Maar eens horen, aanstaande maandag wat de dermatoloog hierover te vertellen heeft. Op de terugweg ben ik via de Kerkhoflaan en de Bloemstraat weer naar huis gewandeld.

Fanmorren, ut was lekker winterweer, was mien kuierke weer via de Bolswarderweg, rigting ut Antonius. Hyr mogt ik weer un minuut en twintug sekonden genyte fan de stralen en de warmte in de kabine foar ligtterapie. Dit was fanmorren de agste keer, mar ik merk noch nyt feul resultaat. De dames die de kabine bediene, sêgge , na tien keer beginne ju pas te merken dat de behanneling wat resultaat geeft, mar ik hoef noch mar ien keer en dan hef ik mien aantal behannelingen hat. Mar us hore anstaende maandach wat de dermatoloog hyrover tu sêggen het. Oppu terugwech bin ik via de Kerkhoflaan en de Bloemstraat weer naar huus kuiert.


woensdag 4 januari, 18.00 uur.
Het was vandaag maar een koude dag, zo nu en dan scheen de zon maar het regende ook vaak en de harde wind maakt het koud. Toch heb ik vanmorgen een wandeling gemaakt en een boodschap gedaan. We hadden namelijk twee dikke prijzen gewonnen ik de postcodeloterij en wel, twee koffiemokken en een pakje koekjes, en dat twee keer, je begrijpt wel deze dikke prijs laat je natuurlijk niet liggen. De prijs was af te halen bij de Jumbo op het Normandiaplein, zowel op de heenreis als op de terugweg kreeg ik een bui op mijn kop, nee aangenaam weer was het niet.

Ut was fandaach mar weer un kouwe dach, su nou en dan even de sonne mar ok regende ut geregeld en die hadde wien maakte ut koud. Tog hef ik un kuierke maakt fanmorren en un boatskapku deen. We hadden nameluk twee dikke priesen in de postkodeloaterij en wel. Twee keer twee koffiemokken en un doase koekjes, nou ju begriepe wel, sun priês late ju nyt lêgge. De pris was aaf tehalen bij de Jumbo op ut Normandiaplein, oppu heenwech su wel as terug kreech ik un bui oppu kop, nee angenaan wast niet.
dinsdag 3 januari, 21.00 uur.
Gisteravond een leuke nieuwjaarsreceptie gehad van ons koor Rolling Home. Jammer dat verschillende leden afwezig waren door een griepaanval. Ook werd weer de jaarlijkse prijs uitgereikt aan de man die is gekozen tot Shantyman van her jaar, deze keer was dat Wopke Bekema, en die heeft hem meer dan verdiend. Vanmiddag hadden waren we op verjaardagsvisite bij een schoonzuster van ons. Ook dit was een gezellige middag de rest van de familie. Toen we net naar huis liepen vond ik het maar best koud met een harde wind.

Gisterafend un leuke nieuwjaarsrecepsie hat fan oans koar Rolling Home. Jammer dat veskillende leden dur nyt bij waren i.v.m un de griepanfal. Ok wudde de jaarlukse priês uutreikt an de man die koasen is tot Shantyman fan ut jaar. Disse keer was dat Wopke Bekema, en die hat hem ok meer dan vediênt. Famiddach hadden we jaardach bij un skoansuske fan oans. Ok dit was un geselluge middach met de rest fan de familie. Toen wu krek naar huus liepen fon ik ut best wel koud met die hadde wien.


maandag 2 januari, 18.00 uur.
Vanmorgen, het was goed weer, ben ik naar het Antonius gewandeld voor weer een dikke minuut lichttherapie. Vanmiddag kwam onze dochter Tico met kleindochter Isa en vriend Edwin op bezoek. Vanavond hebben we nieuwjaarsreceptie van Rolling Home, dus alweer een drukke dag en avond zo op de eerste weekdag in het nieuwe jaar.
Fanmorren, ut was goêt weer, bin ik naar ut Antonius kuiert foar weer un dikke minuut ligtterapie. Fanmiddach kwam oanse dogter Tico en kleindogter Isa en hur friend Edwin op besoek. Fanafend  hewwu nieuwjaarsresepsie fan Rolling Home, dus alweer un drukke dach en afend, su oppu eerste weekdach in ut nieuwe jaar.

zondag 1 januari, nieuwjaarsdag 17.00 uur.
Weer een jaar wat voor mij voorbij is gevlogen, en dan nu het nieuwe jaar, wat gaat het ons brengen, hopelijk voor eenieder veel gezondheid en liefde en begrip voor de mensen om ons heen. Vanmorgen, we waren niet zo vroeg uit bed, hebben we op ons gemak koffiegedronken en daarna de kerstboom ontdaan van alle kerstversiering en lampjes, plus de nodige naalden. Het was miezerig en koud weer, dus een wandelingetje heb ik niet gemaakt, nee deze eerst dag van 2017 heb ik lezend en luierend doorgebracht. Morgen moet ik weer naar lichttherapie, dat is weer een wandeling naar het ziekenhuis, en terug natuurlijk dan haal ik mijn gemiste wandeling van vandaag wel weer in.

Weer un jaar wat foar mij om was, foar ik dur erg in hat, en dan nou ut nieuwe jaar, wat sal ut oans bringe, hopeluk foar iederien  feul gesondhied en en liefde en frede foar de meensen om oans hene. Fanmorren, wu waren nyt su froeg uut bêd, hewwu op oans gemak koffie dronken en derna alle ballen en lampkus uut de kerstboom weghaalt, plus de noaduge naalden. Ut was mieserug en koud weer, dus un kuierke hef ik nyt maakt, nee disse eerste dach fan 2017 hef ik luierend en lesend deur brogt. Morren mut ik weer naar ligtterapie, dat is weer un kuier fan en naar ut siekenhuus, dan haal ik daan mien miste kuier fan fandaach wel weer in.Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu