nov.2017 - Welkom op het Hoogend te Sneek.

Welkom op het Hoogend.
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

november 2017
zondag 19 november, 19.00 uur.
Met hele pijnlijke  en stijve benen vanmorgen een wandelingetje gemaakt weer zonder mijn rollator, ik denk dan ook dat ik dit karretje de komende tijd maar laat staan. Vanmiddag hebben we gezellig bezoek gehad van onze jongste dochter en schoonzoon. Dit ter gelegenheid van onze trouwdag, die is wel morgen 54 jaar samen, maar dan is het een gewone werkdag, dus vandaar.

Met un soôt pine en stieve knibbels fanmorren tog mar un kuierke maakt, weer sonder rollator, ik dink ur dan ok over om dit karke de kommende tied mar staen te laten. Fanmiddach hewwu gesellug bezoek had fan oanse jongste dogter en skoanseun. Dit foar oanse trouwdach fan maandach, alweer 54 jaar tegare, mar morren is un gewoane werkdag, dus sudoênde.

zaterdag 18 november, 18.30 uur.
Ondanks het koude en natte weer is hij toch weer in Sneek gekomen, Sinterklaas en zijn pieten. Vanmiddag ben ik naar de waterpoort gewandeld zonder rollator, jawel zonder mijn blauwe hulpje en heb daar een aantal foto’s gemaakt van de aankomst van de Sint. Er waren weer heel wat vaders en moeders met hun kinderen aanwezig. Het is elk jaar weer een mooie gebeurtenis. Later ben ook nog, weer zonder rollator naar de Walrus gelopen voor een kopje koffie, samen met Ika, maar nu heb ik het wel gehad, heel erg moe en pijnlijk.

Ondanks ut kouwe en natte weer, is hij tog weer in Sneek komen, Sinterklaas en sien pieten. Fanmiddach bin ik naar de waterpoort kuiert sonder de rollator, ja seker sonder mien blauwe hulpke en der hef ik un partijtje foto’s maakt fan de ankomst fan de Sint. Ut was dur weer un drukke bedoêning fan faders en moekus met kienderkus. Ut is elk jaar weer un moaie gebeurtenis. Later bin ik ok noch, weer sonder rollator, naar de Walrus lopen foar un kopku koffie, tegare met Ika, mar nou hef ik ut ok wel hat, bek ouw en pine.


vrijdag 17 november, 19.30 uur.
Prachtig weer vandaag, dus vanmorgen een eindje gewandeld, wat foto’s gemaakt en op de terugweg naar huis gelijk ook voor Ika wat boodschappen gedaan. Vanmiddag ben ik ook nog samen met Ika wat boodschappen wezen doen, een mooie plant gehaald en even bij vriend Henk van der Veer om het hoekje gekeken, altijd weer gezellig. En dan morgen, ja morgen komt de Goedheiligman weer in Sneek, voor de jeugd weer een fijn feest, hopelijk is het goed weer.

Pragtug weer fandaach, dus fanmorren un eintsju kuiert, wat foto’s maakt en oppu weromwech, foar Ika wat boatskapkus. Fanmiddach hewwu Ika en ik noch un paar boatskapkus deen, un moaie plant kogt en eefkus bij friend Henk van der Veer om ut hoekje kekken, altied weer gesellug. En dan morren, ja morren komt de groate kienderfriend Sinterklaas weer in Sneek, foar de kienderkus un fijn feest, ik hoop dat die knap weer treft.

donderdag 16 november, 21.00 uur.
Beste mensen toch een heel klein stukje dagboek, ik ben bekaf, wij hadden drie uitnodigingen van Omrop Fryslân om aanwezig te zijn bij de bekendmaking van het Mooiste van Friesland, en daar ben ik dus vanmiddag bij aanwezig geweest. Het was voor mij een gok of ik dit vol kon houden, veel staan. Maar de medewerksters van de omroep hebben goed voor mij gezorgd, dank daarvoor. Verder dan nog iedereen die zijn stem heeft uitgebracht op de waterpoort, want daardoor zijn we voorlopig wel tweede geworden.

Beste meensen tog un klein stukje dachboek, ik bin bek auw, wu hadden drie uutnoadigingen  fan Omrop Fryslân, om bij de uutsending tu wesen fan de Moaiste fan Fryslân, en bin ik dus fanmiddach bij anwesug weest, ut was un gok of ik dit folhouwe kon, ut was feul staen. Mar de metwerksters fan de omroep hewwu mie goêt fersorgt, hatstikke bedankt der foar. Ferder dan noch dank an iederien die sien stem uutbrogt het oppu waterpoort want der deur binne wu wel moai tweede wudden.

woensdag 20.00 uur.
Vanmorgen, het was druilerig weer en triest maar toch heb ik achter de rollator een wandeling gemaakt. Er was haast geen mens op straat, geen bekenden gezien, dus ook met niemand een praatje gemaakt, hier en daar nog een verdwaalde toerist. Vanmiddag was het weer even een beetje beter en in die droge periode was onze verlichtingscommissie weer druk in de weer met de Sneeker Pan. In de loop van de middag was de klus geklaard en nu ligt hij weer flonkerend voor onze waterpoort, commissie bedankt.

Fanmorren, ut was suterug weer en triest mar tog hef ik agter de rollator un kuierke maakt. Dur was hast gjin meens oppu straat, gjin bekenden siên, dus ok met nyt ien un praatsju maakt, alleen un paar vedwaalde toeristen. Fanmiddach wast weer un bitsju beter en toen was oanse veligtingskommissie weer druk inne weer met de Sneeker Panne. Inne loop fan de middach was de klus klaar en nou leit die weer tu flonkeren foat oanse waterpoort, kommissie weer bedankt.maandag 13 november, 17.00 uur.
Allereest mocht ik mij vanmorgen verheugen in een geslaagde poging om op een gewone manier onze trap te bestijgen. Nou moet ik eerlijk bekennen dat het wel de gewone manier was om naar boven te gaan, maar het ging wel heel erg stuntelig, ook al omdat de trapleuning er niet meer is, maar ook door een flink portie onzekerheid, bang dat weer door het been zou zakken, maar het is gelukt en nu op naar de volgende stap. Ika was vanmiddag bij onze huisarts i.v.m. haar longen, gelukkig waren die goed, die heeft ook een gesprekje over mij gehad en haar verteld dat ik graag wilde stoppen met mijn slaappillen en morfinepil en pleister. De morfine kon ik stoppen zonder afbouw, een pil moest ik eerst nog blijven gebruiken en met een andere slaappil mocht ik beginnen af te bouwen. Ook kreeg ik het advies, doe vooral rustig aan en geen twee keer op een dag de trap te beklimmen of te lang te staan. Dus toch alweer een beetje een blije dag. O, ja, ik ben ook nog even naar de kapper geweest.

Allereerst un goêt berigt, ik mogt mie fanmorren blij make dat ut mie lukt is om op un gewoane manier weer de trap op te lopen. Nou mut bekenne dat ut wel de gewoane manier was om de trap op te lopen, mar ut gong verrekte stuntulug, meer slingeraapagtug, ok al omdat dur gjin trapleuning meer is, mar ok noch un flinke porsie onsekerhied, fan jongus houdt mien poat ut wel, mar ut is lukt en nou de folgende fase. Ika was fanmiddach bij de huusarts foar hur longen, gelukug was der alles goêt met, geliek het su ok foar mij even wat fraagt en wel of ik stoppe kon met un paar slaappillen en de morfinepil met de pleister. De morfinepil kon ik stoppe sonder afbouw, ien pil mut ik eerst noch un skoftsju bruke en met de andere mogt ik beginne ouw te bouwen. Ok kreeg ik ut advies, doên foaral kalman, gjin twee keer op un dach de trap tu beklimmen of te lang te staên. Dus tog alweer un blije dach fandaach. O, ja ik bin ok noch naar kapper weest.

zondag 12 november,17.00 uur.
Slecht weer op deze zondag, maar mooie sport televisie vandaag dus verveeld heb ik me niet. Ook vandaag, ook al is het zondag, toch mijn opgedragen oefeningen gedaan, wel heb ik erg pijnlijke benen maar ik moet toch doorgaan met de oefeningen.
Slegt weer disse sundach, mar moaie sport oppu tillevisie fandaach, dus verveeld hef ik mie nyt. Ok fandaach, ok al ist sundach, tog mien oefeningen deen, wel binne mien benen hatstikke pienluk, mar tog mut ik deur gaen met mien oefeningen.

zaterdag 11 november, 20.00 uur.
Vanmorgen voor het normale zaterdagse gebeuren, een bloemetje en wat fruit naar de markt. Bij de Dorcas winkel stond een hele groep mensen, allemaal onder een paraplu want natuurlijk regende het op dat moment. Voor de deur van de winkel een stapels dozen en onder een paraplu, jawel onze Henk v/d Veer die net een door hem geschreven vers voor las, dit ter gelegenheid van de officiële opening van deze winkel. Vanmiddag ben ik druk met de internetaansluiting van o.a. de computer bezig geweest. Ik had namelijk een slechte wifiverbinding op de bovenverdieping, Ziggo heeft me daarom een apparaat gestuurd en dat moest tussen de internet kabel worden geprutst, kort gezegd een heel gepruts maar ook dat is weer klaar.

Fanmorren  foar ut normale saterdachse gebeuren, un bloemku en wat fruit naar de merk. Bij de Dorcas winkel ston un hele groep meensen, allemaal onder un paraplu want natuurluk regende ut op dat moment. Foar de deur fan de winkel stapels doasen en onder de paraplu, ja seker oanse Henk v/d Veer die un deur hem skreven gedigt foarlas, ter gelegenhied fan de officiële opening fan de winkel. Fanmiddach noch un hele klus had met de internetansluting fan o.a. de kompjoeter. Ik hat nameluk un slegte Wifiverbyning oppu bovenvedieping. Ziggo hat mie der un apperaat foar stuurt en dat moest ik tussen de internetkabel prutse, kot seit un heel gepruts mar ok dat is weer klaar.

vrijdag 10 november, 17.00 uur.
Nou ja, toch vanmorgen maar een wandelingetje gemaakt, maar mooi weer was het niet, de wandeling begon met een zonnetje en eindigde in een bui. Om toch, naast mijn opdracht oefeningen van de therapeute, wat extra beweging te krijgen, ben ik maar weer eens op de hometrainer gestapt. Maar als je vanaf half april niet meer op de fiets hebt gezeten en je wilt gelijk een halfuurtje peddelen, dan valt dat toch wel een beetje tegen, maar ja, om je de komende tijd toch weer zonder rollator op straat te bewegen dan moet er wel flink worden gesport. Nu ga ik naar een andere sport kijken en wel het schaatsen.

Nou ja, tog fanmorren mar un kuierke maakt, mar moai weer wast nyt, de kuier begon int sontsju en eindugde inne regen. Om tog naast mien opdragt oefeningen fan de therapeute, wat ekstra beweging tu krijen, bin ik mar weer us oppu hometrainer stapt. Mar as ju fanaf half april nyt meer op un fiets sitten hewwu en ju wille geliek un half uurke peddele, dan falt dat best wel un bitsju teugen, mar ja, as je de kommende tied tog weer sonder de rollator oppu straat lope wulle dan mut ik flink sportte. Nou gaen ik naar un andere sport kieken, ut skaatsen.

donderdag 9 november, 17.00 uur.
Vanmorgen voor het een behandeling bij de fysiotherapeute gehad, en dat kan ik nu om 17.00 uur nog merken. Beide benen zijn door haar onder handen genomen en ik moest eerst verschillende oefeningen doen vooral mijn linkerbeen, die door een hematoom belemmerd wordt is nog steeds best gevoelig. Voor de komende drie weken heb ik verschillende oefening gekregen en daarna gaan we zien hoe het verder moet met de therapie. Toen ik weer thuis was zag ik op een van onze stoeppaaltjes twee mooi gekleurde Lieveheer beestjes zitten, ik gauw, nou gauw, mijn fototoestel gepakt en een foto gemaakt. Ondertussen was er al weer eentje vertrokken. Toen ik de foto later op mijn computer bekeek zag ik, heel klein allerlei groene gewasjes. Ben nog weer gaan kijken, maar dit groen was met het blote oog niet zichtbaar.

Fanmorren foar ut eerst un behanneling hat bij de fysiotherapeute , en dat ken ik nou om 5 uur noch goêt merke. Beide benen binne deur hur onder hannen nomen en ik moest veskillende oefeningen doên foaral met mien linkerpoat, die noch steeds belemmert wut deur un hematoom, is noch steeds best gefoêlug. Foar de eerste drie weken hef ik oefeningen metkregen en derna gaen wu siên hoe ut ferder gaet met de therapie. Toen ik thuus kwam sach ik op ien fan oanse stoeppaaltsjus twee mooi gekleurde Lieveheerbeesjus sitten, ikke gauw, nou gauw, mien fototoestel pakt, en un foto maakt. Ondertussen was dur alweer ientsju vertrokken. Toen ik de foto later oppu kompjoeter bekeek sag ik, heel kleine groêne plantjes. Hef derom noch us keken mar met ut bloate oog binne su niet te siên.woensdag 8 november, 20.00 uur.
Net als gister ook vandaag niet veel nieuws, gister heb ik een gesprek gehad met de fysiotherapeut en morgen om 10 uur krijg ik de eerste behandeling. Vandaag heb ik diverse klusjes gedaan, o.a. bij de opticien geweest en een flink eindje gewandeld en verder vermaak ik mij met een goed boek of met de computer. Ben vandaag ook weer gestart met het clubblad van R.H. dit moet begin december uit komen.

Krek as gister ok fandaach nyt feul nieuws, gister hef ik un praetsju had met de fysioterapeut en morren om 10 uur krij ik de eerste behandeling. Fandaach hef ik veskillende klusjes deen, o.a. bij de opticien weest en un flink eind kuiert en ferder vermaak ik mie met un goêt boek of met de kompjoeter. Bin fandaach ok weer begonnen met ut klubblad fan R.H. dit mut begin december uurkomme.

maandag 6 november, 22.00 uur.
Wel erg laat dit korte stukje dagboek, we hadden visite, maar op de valreep nog even. Vanmorgen was ik in het ziekenhuis om mijn ICD te testen en bij te regelen, ook werd de wond onderzocht, alles was prima. Het gesprek over hartrevalidatie is ook goed verlopen, ik moet eerst naar een gewone therapeut met mijn benen en over zes weken volgt dan nog een gesprek over hartrevalidatie, maar vermoedelijk is dat niet meer nodig.

Wel erg laat dit kotte stukje dachboek, mar we hadden visite, mar oppu valreep noch mar even. Fanmorren was ik int siekenhuus om mien ICD teste te laten en bij te regelen, ok wudde de wond ondersogt, mar alles was prima. Ut gesprek over hartrevalidasie is ok goêt verlopen, eerst mut ik naar un gewoane therapeut met mien benen en over zes weken volgt dan noch un praetsju over hartrevalidasie, mar vermoedeluk is dat dan nyt meer noadug.

zondag 5 november,17.00 uur.
Een natte zondag vandaag, ik stond vanmorgen na de koffie klaar voor een wandeling en daar vielen de eerste druppels, later kwamen er flinke regenbuien met heel eventjes een schraal zonnetje, weer om binnen te blijven. Ben vanmiddag maar achter mijn bureautje gaan zitten om een flinke vragenlijst in te vullen want die moet morgen mee naar het Antonius. Hier heb ik een gesprek over hartrevalidatie en ik moet me melden bij een ICD-specialist, dus morgen weer andere bezigheden.

Un natte sundach fandaach. Ik ston fanmorren na de koffie klaar foar un kuierke en der vielen de eeerste druppen, later kwammen dur flinke buien en ok noch un skraal sontsju, binnesittersweer. Bin fanmiddach agter ut burootsju sitten gaen om un flinke fragelijst in te vullen want die mut morren met naar ut Antonius. Hyr hef ik un gesprek over hartrevalidasie en ik mut mie meldde bij un ICD spesialist, dus morren weer heel andere besigheden.


zaterdag 4 november,16.00 uur.
Vanmorgen was ik even op de markt voor een bloemetje en wat groente en fruit. Op het Schaapmarktplein waren alweer verschillende partijen actief voor de komende gemeenteraad verkiezingen, veel belangstelling van het publiek was er nog niet, ik denk dat deze verkiezingen niet zoveel aandacht krijgen. Op de terugweg voer de Sneeker Pan juist onder de waterpoort door en werd hij door Douwe Visser en nog een paar medewerkers weer naar zijn vertrouwde plekje bij de waterpoort afgemeerd waar hij elk jaar tot en met nieuwjaar mooi verlicht, ligt te pronken, het is dan ook een juweel van een skûtsje onze Panne.
Fanmorren was ik even oppu merk foar wat groente, bloemen en fruit. Op ut Skapenplein waren dur alweer veskillende partijen druk inne weer foar de kommende gemeenteraadsverkiezingen, feul belangstelling fan ut publiek was dur noch nyt, ik dink dat ut noch nyt su leeft onder de meensen. Oppu weromwech naar huus  voer krek de Sneeker Panne onder de waterpoort deur en wudde deur Douwe Visser en noch un paar metwerkers weer op sien vetrouwde plakje bij de waterpoort ouwmeert wer hij elk jaar tot en met de jaarwisseling, moai verligt leit te pronken, ut is dan ok un juweel fan un skûtsju.
vrijdag 3 november, 18.00 uur.
Zoals jullie elke dag van mij gewend zijn, ook vandaag een wandeling gemaakt. Verder heb ik verschillende telefoontjes gepleegd zo wel vanmorgen als vanmiddag. Er staan namelijk voor volgende week weer twee bezoekjes geepland bij de afd. cardiologie in het ziekenhuis, ik heb via de telefoon kunnen regelen dat deze twee bezoeken kunnen worden gecombineerd tot een bezoek en wel op maandag morgen, de eerste om twintig over negen en de tweede om halfelf, maandag hier wel meer over.

Su as jum elke dach fan mij went binne hef ik ok fandaach mien loopku weer maakt ferder hef ik fandaach, su wel fanmorren as fanmiddach  veskillende tillefoantsjus pleegt. Dur staen nameluk twee besoeken plent, volgende week an de afd. cardialogie int siekenhuus, ik hef via de tillefoan regele kennen dat beide besoeken op iên dach kenne. Dat sal dan weze op anstaende maandach om twintug over negen en de andere om half elf, maandach hore jum hyr wel meer over,

donderdag 2 november,18.00 uur.
Vanmorgen, nadat ik een eindje had gewandeld, ben ik met Ika boodschappen wezen doen. In het mandje van de rollator kunnen mooi wat boodschappen in, maar dan moet het wel goed stevig vast zitten. Ik meende dat het bij mij ook het geval was, maar net bij onze voordeur wipte het mandje compleet met een partij boodschappen voorover, gelukkig niets kapot. Gelijk heb ik vriend Feike gevraagd of hij er eens naar wilde kijken en repareren, dat kon en in de kortste keren was het probleem weer opgelost. Ik weer blij en kan weer vertrouwd boodschappen doen. Jammer vind ik dat ik zelf nog steeds niet op zolder kan komen, bij mijn eigen gereedschap, want dan kon ik dit soort karweitjes zelf doen, maar toch blij dat er zulke goede vrienden zijn.

Fanmorren nadat ik un kuierke maakt hat, bin ik met Ika met weest, om wat boatskapkus  te doên. Int mantsju fan myn rollator kan altyd moai wat boatskapkus in, mar dan mut ut wel goêt fast sitte. Ik miende dat dat ok bij mij ut gefal was, mar dus nyt. Krek bij oanse foardeur kiepte ut mantsju om en alle boatskappen oppu straat, gelukkug niks kapot. Geliek bin ik naar friend Feike gaen en fraagt of hij ut ok make kon, nou in de kotste keren wast probleem oplost. Ikke weer blij en kan weer vetrouwd boatskapkus doên. Jammer fien ik dat ik self noch steeds nyt oppu solder komme kan, bij mien eigen gereedskap, want dan kon ik self dit soart klusjus weer doên, mar tog blij dat dur noch sukke goeie frienden binne.

woensdag 1 november 17.00 uur.
Alweer een nieuwe maand, nog twee maanden en dan spreken we van 2018. Mensen waar zijn ze gebleven de vorige maanden, voor mij niet zo moeilijk om daar een antwoord op te geven, veel dagen in twee ziekenhuizen en haast vier maanden in de Ielânnen om te revalideren, o, ja en natuurlijk nog een redelijk aantal dagen in ons eigen kleine huisje op het Hoogend. Vanmorgen, het was goed weer heb ik vanaf ons huis een wandelingetje gemaakt en gelijk weer een paar doosjes medicijnen gehaald. Vroeger kreeg je een enkel keertje een aspirientje als je hoofdpijn had en nu heb ik er zoveel meer pilletjes bij, het kan haast als hagelslag op de boterham. Verder heb ik vanmiddag weer eens een boek zitten lezen en voor het eerst weer eens op de hometrainer gezeten, het mocht een paar dagen niet i.v.m. de ingeplante ICD.

Alweer un nieuwe maand, noch twee maanden de dan hewwu ut over 2018. Meensen wer binne die foruge maanden eigeluk bleven. Foar mij ist nyt su moeiluk om op die fraach un antwoard tu geven, feul dachen in twee siekenhusen en hast vier maanden in de Ielânnen om tu refalideren, o, ja ok noch redeluk wat dachen in oans kleine huuske op ut Hoogend. Fanmorren, ut was goêt weer, hef ik weer myn kuierke maakt en geliek wat medisienen haalt bij de apotheek. Froeger hregen ju as ju pinekop hadden hooguut un asperientsju en nou hef ik sufeul pillen dat ik ut hast as hagelslag op mien broad ete ken. Ferder hef ik fanmiddach weer us wat sitten te lesen en ok foar ut eerst weer even oppu hoomtrener sitten, ut mogt eventsjus nyt in verbaan met de inplanten ICD.

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu