nov.2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

november 2018.

vrijdag 30 november. 17.00 uur.
Het opdrachtje of verzoekje waar ik al een paar keer wat over heb geschreven was een korte PowerPointpresentatie die ik heb gemaakt voor het Groate Sinterklaasfeest. Dit is een Sinterklaasfeest voor ouderen, hoor ik ook bij natuurlijk. Dit feest wordt elk jaar georganiseerd thuiszorgbureau Slippens, en elk jaar weer een succes, deze keer 170 bezoekers. Ook deze keer was het weer een en al gezelligheid. De sinterklaas en zijn muzikale pieten hadden dan ook wel succes. En bij deze gezellige middag met een mooi verhaal van zwarte piet van der Veer, mocht ik mijn presentatie doen. Ik was slecht bij stem, maar na de reacties zo links en rechts, is het denk ik wel in de smaak gevallen.

Ut opdragju of versoekje wer ik al un paar keer wat over skreven hef, was un kotte PowerPoint presntasie die ik maakt hef foar ut groate Sinterklaesefeest. Dit is un Sinterklaasfeest foar ouweren, der hoar ik natuurluk ok bij. Dit feest wut elk jaar organiseert deur thuiszorgbureau Slippens, en elk jaar weer un sukses, disse keer 170 besoekers. Ok dit keer weer iên en al gesellughyd. De Sinterklaas en sien musikale pieten, mij wel bekend, was weer un groar sukses. En ok op disse geselluge middach weer un moai ferhaal fan swatte piet van der Veer, mogt ik myn presentasie doên. Ik was slegt bij stem, mar na de reaksies su links en regts, ist loaf ik wel inne smaak fallen.


woensdag 28 november, 17.00 uur.
Ondanks het koude en vieze weer toch maar een wandeling gemaakt, deze keer in de binnenstad en een beetje in de luwte. Veel winkelend publiek was er ook niet. Het was koud en na een aantal foto’s te hebben gemaakt ben ik weer richting Hoogend gegaan. Op de terugweg naar huis ben ik nog even bij vriend Bertus op bezoek geweest. Nee, genieten van mijn wandeling heb ik niet gedaan, al ging het lopen beter dan de afgelopen dagen.

Ondanks ut viese en kouwe weer hef ik tog mar weer un kuieke maakt, dis keer mar inne binnestad en un bitsju inne leite. Feul winkelend publiek was dur ok nyt. Ut was koud en na wat foto’s maakt tu hewwen bin ik rigting Hoogend gaên. Oppu terugwech bin ik noch even bij friend Bertus op besoek weest. Nee, genyte fan myn kuierke dat hef ik nyt deen al gong ut lopen beter dan de ouwlopen dachen.

dinsdag 27 november, 17.00 uur.
Gisteren heb ik niet gewandeld, had te pijnlijke benen. Ben daarom een poosje bezig geweest met het verzoekje wat er aan mij was gevraagd, maar ondertussen is ook hier alweer het een en ander in gewijzigd dus morgen maar weer bezig met het aanbrengen van veranderingen. Gisteravond had ons koor een optreden in Bloemkamp het verzorgingscentrum in Bolsward. Het is een mooi optreden geworden, en mooi om te zien hoe deze oudere mensen van muziek en zang genieten. Ik heb wel meegezongen al koste het staan me veel moeite, maar ik had het niet graag willen missen. Vandaag heb ik toch maar weer een eindje gewandeld, het ging niet erg vlot maar hopelijk heeft het toch weer wat geholpen.

Gister hef ik nyt kuiert, hat flink wat pine in de benen. Bin derom mar un skoftsju doênde weest met ut versoekje wat su mij fraagt hadden, ondertussen is der ok alweer ut iên en ander anveranderd, dus morren mar us probere of ik ut weer wat anpasse ken. Gisterafend hat oans koar un optreden in Bloemkamp ut fesorgingshuus in Bolsward. Ut is un moai optreden wudden, en ut is moai om te siên hoe disse ouwere meensen geniete fan de musiek en ut singen. Ik hef wel metsongen al koste ut staen mie feul moeite, mar ik hat ut nyt graag misse willen. Fandaach hef ik tog weer un eintsju kuiert, ut gong nyt su flot, mar hopeluk het ut tog weer wat holpen.

zondag 25 november, 14.00 uur.
Vanmorgen een koude en moeizame wandeling gemaakt. Het lopen was weer eens een keer erg pijnlijk. Toch ben ik een eindje de Lemmerweg uitgewandeld en na ongeveer drie kwartier was ik weer thuis. Vanmiddag maar eens beginnen met mijn opdracht die ik donderdag kreeg, nou opdracht meer een verzoek. Deze week schrijf ik hier over wel meer.

Fanmorren un kouwe en moeisaam kuierke maakt, ut lopen was weer us foar un keer erg pynluk. Tog bin ik mar un eintsju de Leemmerdiek uutkuiert en na ongefeer drie ketier was ik weer thûs. Fanmiddach mar us an mien opdragt die ik donderdach kreeg beginne, nou opdragt is tufeul seit, ut is meer un vesoek, mar disse week hore jum dur wel meer over.
zaterdag 24 november, 17.00 uur.
Vandaag weer een echte herfstdag, een dag dat de Sint al wandelend met zijn pieten door de binnenstad ging om de kinderen samen met zijn pieten te verwennen met snoep en pepernoten. Maar niet alleen was Sinterklaas in de stad, ook Omrop Fryslân, compleet met stemhokjes waar je kon stemmen op de Fryske top 100, en reken maar dat daar gebruik van werd gemaakt,dus ik ook maar even stemmen, je raadt natuurlijk wel op wie. Daarna heb ik nog een bezoekje aan het scheepvaartmuseum gebracht om wat foto’s te maken van de kerstversiering, dit jaar als thema, een stormachtige kerst en dat was dan ook aan de kerstversiering wel te zien, de stormachtigheid.

Fandaach weer un egte hestdach, un dach dat Sinterklaas met sien pieten kuierend deur de binnestad gongen om de kiendus met snoep en pepernoaten te verwennen. Mar nyt allienug Sinterklaas was inne binnestad mar ok Omrop Fryslân, kompleet met stemhokjes wer ju stemme konnen oppu Friese top 100 en reken mar dat dur stemt wudde, dus hef ik ok mar even stemt, ju hoeve nyt te fragen op wie. Derna hef ik noch un besoekje brogt ant scheepvaartmuseum om wat foto’s te maken fan de kestvesiering, dit jaar met as thema stormagtuge kerst. En dat was dan ok wel an de kestvesiering te siên, de stormagtughied.


vrijdag 23 november, 18.00 uur.
Vanmorgen met kinderen en kleinkinderen heerlijk geluncht bij v/d Valk. Daarna met zijn allen een wandelingetje gemaakt door het Rasterhofpark. Hier was ik sinds eind 2016 niet meer geweest, dus je begrijpt hoe blij ik ben dat ik na alle hart en andere problemen weer zo ver was dat ik hier weer eens kon rondlopen, het kost wel de nodige inspanning, maar toch heb ik dit weer kunnen doen en beleven en helemaal blij dat we onze kinderen en kleinkinderen om ons heen hadden.

Fanmorren met kiendus en kleinkiendus heerluk lunst bij v/d Valk. Derna hewwu met sien allen un kuierke maakt deur ut Raterhofpark. Hyr was ik sinds 2016 nyt meer weest, dus ju begrype hoe bliêt ik bin dat ik na alle hart en andere problemen weer su fer bin dat ik hyr weer us rondlope kon, ut koste wel de noaduge inspanning, mar tog fijn dat ik dit weer beleve mach, en helemaal bliêt dat wu oanse kiendus en kleinkiendus om oans heen hadden.


donderdag 22 november, 17.00 uur.
Vanmorgen heb ik een wandeling gemaakt met een opdracht, wat voor opdracht dat blijft nog even een verassing. Echt fijn wandelweer was het niet, het was waterkoud en daarom ben ik halverwege de wandeling even binnen gewipt bij het Scheepvaartmuseum, hier heb ik een paar foto’s gemaakt van de mooie kerstversieringen. Daarna heb ik mijn wandeling verder afgemaakt en onderweg nog wat foto’s gemaakt. Bakkerij de Haan op het Hoogend heeft vanmiddag ook een nieuwe bakkersmuts gekregen, dus die moet ook even op de foto.

Fanmorren hef ik un kuierke maakt met un opdragt, wat foar opdragt dat bliêft noch un verassing. Egt kuierweer kon ik ut nyt noeme, ut was waterkoud, derom bin ik onderwech even bij ut scheepvaartmuseum binnenwipt, hyr hef ik noch un paar foto’s maakt van de moaie kestvesieringen. Derna hef ik mien kuierke ferder ouwmaakt en onderwech noch wat foto’s maakt. Bakkerij de Haan op ut Hoogend het fandaach sien nieuwe bakkerklutsku opsetten.[image:image-37]

dinsdag 20 novemberg, 20.00 uur'

maandag 19 november, 17.00 uur.
Gister gewandeld, naar de vlooienmarkt geweest en gister in de namiddag zijn we samen uit eten geweest als afsluiting van een mooie zondag. Vandaag maar eens niet gewandeld, ik ben druk aan het opruimen geweest. Het bureau lag weer vol met paperassen, stickjes en fotokaartjes, dus eerst alles weer opruimen en dan vanavond weer naar repetitie van R.H.

Gister kuiert en naar de vloaiemerk weest en in de namiddach binne wu tegare uut eten weest as afsluting fan un moaie sundach. Fandaach us nyt kuiert, ik bin druk ant oprumen weest met myn burootsju dit lag vol met papieren, stickjus en fotokaatsjus, dus eerst alles weer oprume en dan fanafend weer naar rippetisie fan R.H.

zaterdag 17 november, 19.00 uur.
Vandaag was het de zaterdag voor de jeugd van Sneek. Want vandaag kwam hij weer, met de stoomboot uit Spanje, de Goedheiligman. Er waren veel vaders en moeders en kroost naar de waterpoort gekomen om de Sint te verwelkomen. Bij de waterpoort stonden onze burgemeesterse, en clown Sander, klaar om Sinterklaas te verwelkomen. Hier besteeg Sinterklaas zijn schimmel en onder leiding van Advendo en de Uutlopers en gevolgd door drie shuttles vol cadeautjes maakte hij een rijtoer door onze stad.

Fandaech wat ut de saterdach foar de jeugd fan Sneek. Want fandaach kwam hij weer, met de stoomboat uut Spanje, oanse Sinterklaas. Heel wat faders en moekus met de kiendus waren naar de waterpoort koamen om de Sint te verwelkommen. Bij de waterpoort ston oans burgemeesterku en klown Sander klaar, om Sinterklaas te begroêten. Hyr klom hij op sien skimmel en onder leiding fan Advendo en de Uutlopers en ok noch folgt deur drie shuttles fol Sinterklaaspakjes maakt hij un rijtoer deur oanse stad.


vrijdag 16 november, 17.00 uur.
Vandaag las ik in de krant dat de fonteinen € 340.000 duurder worden dan gepland. Dit zou je niet zeggen als je dat kleine fonteintje bij ons op het Hoogend ziet. Wel is er al heel vaak een storing geweest en de reparatie kost natuurlijk ook geld, maar dat staat voorlopig los van de meerkosten zoals de krant schrijft, ik denk dat we hierover de komende tijd nog weleens wat meer zullen horen. Sinds vanmorgen ligt de ons vertrouwde Sneker Pan ook weer in het kolkje bij het Hoogend, de verlichting moet nog worden aangebracht en dan ligt hij met de feestdagen weer te pronken voor ons andere pronkstuk, de waterport, elk jaar weer een mooi gezicht.

Fandaach las ik inne krante dat de fonteinen € 340.000 duurder uutfale dan dur plend is. Dat suden je nyt sêgge as ju dat skietfonteintsju hyr bij oans op ut Hoogend siên. Wel is dur regelmatug us un storing an dat ding weest en sun ripperasie kost natuurluk ok geld, mar dat staet foarloapug los fan disse meerkosten wer over de krante skriêft , ik dink dat we de  kommende tied hyr noch wel us wat over hore salle. Sins fanmorren leit de vetrouwde Sneker Panne ok weer int kolkje fan ut Hoogend, de feligting mut noch anbrogt wudde en dan leit die met de feestdachen weer te pronken foar oans andere pronkstuk, de waterpoort, elk jaar weer un moai gesigt.donderdag 15 november, 17.00 uur.
Vandaag weer een mooie herfstdag en voor mij weer een mooie gelegenheid om een wandeling te maken en een paar foto’s te maken van heggen en bomen in herfsttinten. Het wandelen goed niet zo goed als gister maar toch heb ik weer genoten. Tijdens deze wandeling heb ik een stop gemaakt op de Leeuwarderkade, bij dochter Janet voor een kopje koffie. Zo om mee heen kijkend zag ik de bomen en struiken in een verscheidenheid van kleuren en ja, dan moet je wel wat foto’s maken want als het een beetje gaat winteren of waaien dan wordt alles kaal en zijn de mooie kleuren gauw verdwenen.

Fandaach un moaie hestdach en foar mij weer un moaie gelegenhied om un kuierke en un paar foto’s te maken fan heggen en bomen in hesttinten. Ut lopen gong nyt su goêt as gister mar toch hef ik weer genoaten. Tiedus de kuier hef ik un stop maakt oppe Liwwadderkade, bij dogter Janet foar un kopku koffie. Su om mie heen kiekend sach ik struken en bomen in de moaiste kleuren en ja, dan mutte ju wel wat foto’s make, want ast wat gaêt waaien of winteren dan wut alles kaal en binne de moaie kleuren gauw fut

woensdag 14 november, 17.00 uur.
Het was vanmorgen mooi weer voor een wandeling, ik voelde me goed, dus na de koffie heb ik gelijk maar een loopje gemaakt. Onderweg ben ik nog even bij vriend Hans geweest. Er stond een lekker windje en je kon merken dat het een beetje kouder gaat worden. Onderweg liep ik langs een straatje, ik zoek iedere keer een andere route, waar heel veel prachtige gele bladeren op een paar vierkante meter lagen. Wel voor een deur, dus dat zal vermoedelijk wel opruimen worden. Het lopen ging redelijk goed, alleen heb ik nog steeds erg stramme en stijve benen, maar bij goed weer ga ik morgenvroeg weer op pad.

Ut was fanmorren moai weer foar un kuierke, ik foêlde mie goêt, dus na de koffie hef ik gelyk un loopku deen. Onderwech bin ik noch even bij friend Hans anloapen. Dur ston un lekker fris wientsju en ju kenne merke dat ik wat kouwer wut. Onderwech kuierde ik langs un straatsju, ik soek iedere keer un andere route, der sag ik op un paar vierkante meters skitterend moaie gele boombladden lêggen, wel bij iên foar de deur dus dat sal wel oprumen wudde. Ut loapen gong redeluk goêt, allienug hef ik noch steeda stramme en stieve knibbels, mar bij goêt weer gaen ik morrenfroech weer op pad.dinsdag 13 november, 17.00 uur.
Zondagmiddag zijn Ika en ik op visite geweest bij vrienden van ons die we 30 jaar geleden voor het eerst op Terschelling, tijdens het Oerol daar hebben ontmoet. Een aantal jaren daarna waren we steeds tijdens het Oerol samen op het eiland en steeds in dezelfde boerderij waar een aantal appartementen in gemaakt waren. In al die jaren daarna hebben we steeds wel wat contact gehouden, meestal een toevallige ontmoeting en met de jaarwisseling natuurlijk door middel van wenskaarten. Tijdens de expositie van Meesterlijk Sneekers waar ze ook gingen kijken zag ik, terwijl ik daar rondliep ze ineens staan terwijl ze naar mijn schilderij keken. Gelijk hebben we toen een afspraak gemaakt, ze wonen nu in Workum, om weer eens bij te praten over die oude vakantiejaren. Het is een prachtige middag met oude foto’s en filmpjes geworden en we hebben afgesproken om binnenkort weer een middagje te gaan bijkletsen en dan bij ons.

Sundachmiddach binne Ika en ik op visite weest bij frienden fan oans die wu 30 jaar leden foar ut eerst op Terschelling troffen hewwu tiedus ut Oerol. Veskillende jaren derna waren we steeds tiedus ut Oerol tegare op ut eilaan en in deselde boerderij wer un paar appartementsjus bouwt waren. In de jaren derna hewwu steeds wel wat kontakt houden, meestenties as ju mekaar us ergus troffen en met de kestdachen en oud en nieuw natuurluk met un kaatsju. Bij de ekposisie fan Meesterluk Sneekers wer su ok even kwammen te kieken, sach ik, terwyl ik der ront liep, su iniênen staen bij dat skilderij fan mij. Gelyk hewwu toen un afspraak maakt, su woane nou in Workum, om us un keerke bij te praten over die ouwe fakaansiejaren. Ut is un pragt middach wudden met ouwe foto’s en filmkus en wu hewwu ouwsproken om binnenkot weer un middachju bij mekaar te kommen en dan bij oans.


vrijdag 9 november, 14.00 uur.
Gister en vandaag heb ik weer een wandeling gemaakt, vandaag ging het weer wat beter dan gistermorgen. Vanmorgen ben ik naar de AMRO-bank gewandeld, waar ik even wat in orde moest laten maken. Daarna door de AH-winkel naar de Julianastraat en vandaar richting Stationsstraat en over het veemarktterrein en Westersingel weer naar ons stekje op het Hoogend.

Gister en fandaach hef ik weer un kuierke maakt, fandaach gong ut beter dan gistermorren. Fanmorren hat ik un boatskap bij de AMRO-bank der bin ik eerst heen loapen. Derna bin ik deur de AH-winkel naar de Julianestraat loapen en fan der naar de Stationsstraat over de veemerk en de Westersingel weer naar oans stekje op ut Hoogend.

woensdag 7 november, 17.00 uur.
De afgelopen dagen heb ik geprobeerd elke dag een eindje te wandelen en de ene dag gaat het beter dan de andere. Alleen de laatste twee dagen gaat het niet zo ik graag wil. Zo ook, vanmorgen, het gaat erg onzeker en ik moet geregeld oppassen dat ik niet val. Toch heb ik vanmorgen een uurtje gelopen maar voldoening geeft het me niet, bij elke stoeprand twijfel ik en ook het oversteken van de straat gaat niet vlot. Maar goed de ene dag zegt de andere niet, dus maar stug doorgaan, onderweg heb ik ook nog een paar foto’s gemaakt en het viel mij ook op dat de bestrating op sommige plaatsen heel erg slecht is, met name de Waterpoortsgracht, voor moeilijk lopende mensen zoals ik, is dit een straat om te mijden.

De ouwloapen dachen hef ik probeert om elke dach un eintsju te loapen en de iene dach gaêt ut beter dan de andere. Allienug de laaste twee dachen gaêt ut nyt su ik graag wil. Su wast ok fanmorren, ut gaêt onzeker en ik mut ydere keer oppasse dat ik nyt val. Tog hef ik fanmorren weer un uurke loapen, mar om nou tu sêggen, jonge wat un lol, nou nee, bij elke stoeprane twyfel ik en ok bij ut oversteken fanne straat hef ik moeite. Mar goêt de iene dach seid de andere nyt, dus mar stuch deurgaên, onderwech hef ik ok noch wat fotootsjus maakt en wat mie ok opviel was hoe belabbert sommuge stukken straat dur bijlêgge, met name de Waterpoortsgragt is un dikke puinhoap, as ju moeiluk lope krek as ik, ken ju der beter wechblyve.
donderdag 1 november, 17.00 uur.
Nog steeds pijnvrij aan mijn rechterknie. Vanmorgen voor Ika wat boodschappen gedaan en daarna een eindje gewandeld met een kleine onderbreking bij de expositie Meesterlijk Sneekers. Gistermorgen en gistermiddag heb ik daar ook weer aan de bezoekers het een en ander verteld over de mooie schilderijen. Dan morgen en zaterdag nog en ja, dan wordt de expositie weer gesloten. Leuk om te weten is wel, dat er toch een dikke 4000 bezoekers aan de expositie zijn geweest.

Noch steeds pinefrij an mien regterknibbel. Fanmorren foar Ika wat boatskapkus deen en derna un kuierke maakt met un kotte onderbreking bij de eksposisie Meesterlijk Sneekers. Gistermorren en middach hef ik der ok weer an de besoekers vetelt over de moaie skilderijen. Dan morren en saterdach noch en ja, dan wut de eksposisie weer sloaten. Leuk om te weten is wel, dat dur tog un dikke 4000 dusend besoekers weest binne.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu