sept.2018 - Welkom op het Hoogend

Welkom op het Hoogend
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

september 2018
dinsdag 25 september, 17.00 uur.
Vandaag met Johan de Boer een wandeling door Sneek gemaakt. We zijn o.a. in de Waterhoenstraat geweest waar Johan, nu John geheten, als kind is opgegroeid. In het Atrium heeft hij de schilderijen bekeken van o.a. Frekie, Bertus en moeke Jikke, hier van was hij erg onder de indruk.. Daarna hebben we nog een wandeling door de stad gemaakt en wat inkopen gedaan. Donderdag vertrekt deze 82-jarige oud Sneker weer naar Canada. Moest wel even een traantje wegslikken bij het afscheid van deze oude vriend. Ik ben blij dat ik hem zo veel plezier heb kunnen doen, het lopen was erg pijnlijk maar dat heb ik er graag voor over gehad.

Fandaach met Johan de Boer un kuierke deur Sneek maakt. Wu binne o.a. in de Waterhoenstraat weest der is Johan, nou John, as kien opgroeit. In ut Atrium het hij de skilderijen bekeken fan Frekie, Bertus en Moeke Jikke, hyr was hij fan onder de indruk. Derna hewwu un kuierke deur de stad maakt en wat inkopen deen. Donderdach vetrekt disse 82-jaruge oud Sneker weer naar Canada. Ik moest wel eefkus un traantsju wegslikke bij ut afskeid fan disse ouwe friend. Ik bin bliet dat ik hem dit plusier doên kon, ut lopen was pienluk mar ik hef ut dur graach foar over hat.zaterdag 22 september, 19.00 uur.
Nadat ik vanmorgen het weke;ijkse bloemetje had gekocht op de markt, ben ik vanmiddag weer bij de expositie van Meesterlijk Sneekers geweest. Hier vertel ik dan aan de bezoekers, en dat waren er vanmiddag aardig wat, bijzonderheden over de personen die Imke Meester geschilderd heeft.

Nadat ik fanmorren ut wekeluks boske bloemen oppu merk kogt hef, bin ik fanmiddach wer bij de eksposisie fan Meesterlijk Sneekers weest. Hyr fetel ik dan an de besoekers, en fanmiddachwaren dat dur adug wat, biesonderheden over de meensen die Imke Meester skilderd het.
donderdag 20 september, 18.00 uur.
Vanmiddag bezoek gehad van mijn vriend John de Boer of moet ik Johan zeggen. Een Sneker om utens. Johan is in de jaren vijftig samen met zijn ouders naar Canada geëmigreerd, zijn vader was in die tijd politieman in Sneek. Tot volgende week donderdag is hij nog bij familie in Leeuwarden en daarna vertrekt hij weer naar Canada en naar zijn vrouw Dolores. Het is een fijne middag geworden, samen oude herinneringen ophalen over het Sneek uit de tijd toen ze hier nog woonden. Aanstaande dinsdag zal ik hem, voor hij weer naar Canada vertrekt, meenemen op een korte wandeling door onze stad.

Fanmiddach hewwu besoek hat fan mien friend, John de Boer, of mut ik Johan sêgge. Un Sneker om utens. Johan is inne jaren vieftug met sien ouders naar Canada emigreerd, sien fader was in die tied plisieman in Sneek. Tot folgende week donderdach is hij noch bij familie in Liwwadden en derna vetrekt die weer naar Canada en sien frouw Dolores. Ut is un fijn middachju wudden, tegare ouwe herinneringen ophale over Sneek uut de tyd dat su hyr noch woanden. Ankommende dinsdach sal ik met hem un kotte stadskuier make, foar hij weer naar Canada vetrekt.


maandag 17 september, 14.00 uur.
Vanmorgen voor de verandering maar weer eens een wandeling langs de Lemmerweg en de Boate goate gemaakt., maar wel weer achter de rollator want het lopen is nogal pijnlijk. Bij de Lemmerweg is men druk bezig van het trottoir, dit zal weer opnieuw worden betegeld. Langzaam maar zeker begin je toch te merken dat de herfst in aantocht is. Heb onderweg nog een paar foto’s gemaakt maar er viel weinig leuks te fotograferen.

Fanmorren foar de verandering mar weer us un kuierke maakt agter de rollator want ut lopen is nochal pynluk, dis keer ben ik mar weer us langs de Lemmerwech lopen, hyr binne su met ut trottwaar besug, dit wut opnieuw bestraten. Su sunugjuswech merk je tog dat de herfst dur ankomt, ik hef onderwech noch wel un paar foto’s maakt mar dur was nyt su feul om tu fotograferen.
zaterdag en zondag 15-16 september, 18.00 uur.
Gister, zaterdag dus, was het weer shantydag in onze stad met acht koren en vier podiums op verschillende plaatsen in de binnenstad, en overal springkussens voor de jeugd. Het was weer en gezellige middag met goed zingende koren en een leuk publiek. Blij dat ik er weer bij kon zijn en het weer mocht en kon organiseren. De laatste dagen heb ik weer veel pijn in mijn benen dus je begrijpt dat ik gisteravond geen puf meer had om nog achter de computer te kruipen. Vanmiddag stond er een rondrit met de shuttle op het programma, het was een groep met vierentwintig personen, een broer en zussen dag met Jitze als driver en ik als verteller, dit is een leuke middag geweest, zo langzamerhand kom ik weer wat in mijn oude bezigheden en hopelijk binnenkort ook weer eens pijnvrij.

Gister, saterdach dus, wast weer shantydach met agt koaren en vier poadiums inne binnestad, en oferal springkussus Ut was weer un gesellug middachje met goêt singende koaren en un leuk publiek blij dat ik dur weer bij wese kon en ut weer organisere mogt. De laaste dachen hef ik feul pine an mien benen, dus ju begrype wel dat ik gisterafend gjin puf meer hat om agter de kompjoeter tu krupen. Fanmiddach ston dur un rontrit met de shuttle op ut programma, ut was un groep fan 24 mannen en frouwen, un broer en sussedach, met JItse as karrieder en ikke as veteller. Dit is un hatstikke leuke middach weest, su kom ik su langsamerhaan weer wat in myn gewoane doên en hopeluk binnenkot weer us pinefrij.vrijdag 14 september, 20.00 uur.

Vaandaag de 1000 ste bezoeker bij Meesterlijk Sneekers.

zondag 9 september, 17.00 uur.
Ook gistermiddag ben ik als vrijwilliger bezig geweest bij Meesterlijk Sneekers, er was flink wat belangstelling. Later op de middag zaten we op een terrasje en kwamen we in gesprek met een echtpaar uit Gouda, dit was een gezellig uurtje. Later op de avond kwamen ze nog bij ons thuis om een cd op te halen, toen is mij een echte Goudse pijp toegezegd, een dezer dagen kan ik die verwachten, dit was een mooi besluit van een mooie dag. Vanmorgen heb ik een wandelingetje gemaakt maar dat is een pijnlijk tochtje geworden, hopelijk gaat het morgen weer wat beter.

Ok gistermiddach hef ik as frijwilluger besug weest bij Meesterlijk Sneekers, dur was flink wat belangstelling. Later oppu middach satten wu op un terraske en kwammen wu in gesprek met un egtpaar uut Gouda, dit was un leuk uurke. Savus kwammen s u noch bij oans thûs om un cd te halen toen hewwu su mie un egte Goudse pyp toeseit, disse ken ik binnenkot verwagte, dit was un moai besluut fan de dach. Fanmorren hef ik weer us een kuierke maakt mar dat was un pynluk togju, hopeluk gaet ut morren weer wat beter.


vrijdag 7 september, 20.00 uur.
Ben de afgelopen dagen regelmatig als vrijwilliger bezig geweest bij Meesterlijk Sneekers en heb genoten van de verhalen die ik heb gehoord over schilderijen die hier hangen en de mensen die op deze schilderijen staan afgebeeld. Ik merk wel dat het soms voor mij nog te vermoeiend is en daarom neem ik zo nu en dan een dagje rust.

Bin de ouwloapen dachen regelmatug as frijwilluger doênde weest bij Meesterlijk Sneekers en hef genoaten fan de ferhalen over de skilderijen die hyr hange, en de meensen die op disse skilderijen staene. Ik merk wel dat ut soms foar mij wel wat tu fermoeiend is en derom nim ik su nou en dan un dachju rust.
maandag 3 september, 20.00 uur.
Vandaag eerst naar de kapper, je moet er toch goed gekapt bij lopen, voor het eerst als vrijwilliger bezig geweest bij de expositie Meesterlijk Sneekers.

Fandaach eerst naar de kapper, je mutte dur tog netsies bij lope, foar ut eerst as frijwilluger doênde weest bij de eksposisie Meesterlijk Sneekers.
zondag 2 september, 19.30 uur.
We waren vanmiddag samen naar het stadsomroepers toernooi. Het was goed en zonnig weer en de verschillende omroepers deden dan ook flink hun best. Voor ons als leken waren ze allemaal erg goed en een deskundige jury was dan ook nodig om de winnaar aan te wijzen. Na lang beraad is uiteindelijk als winnaar uit de bus gekomen onze stadgenoot Jan Sjoerd de Vries, een terechte winnaar.

Wu waren fanmiddach tegare naar ut stadsomroepers toernoai. Ut was goêt weer en de veskillende omroepers deden dan hatstikke hun best. Foar oans as ondeskunduge leken waren su allemaal lyke goêt en derom was un deskunduge sjury noadug om de winnaar an te wysen. Na lang vergelyken en nadinken is uuteindeluk JanSjoerd de Vries, oanse stadsgenoat, as teregte winner uut de bus koamen.
zaterdag 1 september, 20.00 uur.
Voor het eerst weer een stadswandeling gemaakt en dat ging goed, alleen moest ik het verhaaltje in de waterpoort aan stadsgids Jochum Muurling overlaten, Jochum bedankt daarvoor. Het trappetje in de waterpoort is voor mij nog onneembaar. Vanmiddag de opening van de Expositie Meesterlijk sneekers. Hierbij wat foto's, de komende dagen hierover wel meer. ik ga de komende weken regelmatig, als vrijwilliger voor deze expositie een handje helpen. Mensen het is een fantastische expositie geworden. Nu ben te moe om nog meer te schrijven.

foar ut eerst weer un stadskuier deen en dat gong goêt, allienug ut praetsju inne waterpoort moest ik an stadsgids Jochum Muurling oferlate, Jochum, bedankt der foar. ut trapku in de waterpoort is foar mij noch unnimbaar. Fanmiddach de opening fan de eksposisie Meesterlijk Sneekers Hyrbij wat foto's, de kommende dachen wel meer over disse eksposisie. Ik gaen de kommende weken, su nou en dan as frijwilluger bij disse eksposisie un hantsju helpen. Meensen ut is un fantastiese eksposisie wudden. Nu bin ik tu moêt om noch meer tu skriêven.  
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu